(bv: 029899003, 990616041, 070801010, 990516010, 191301010, 990916038, 131999060, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (11301005) met declaratienummer (15B922)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 52 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 18 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,9457%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,0437%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1735%
190009Klinisch intercollegiaal consult.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.5,63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.52,0373%
190205Verpleegdag klasse 3B.54,127%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0150%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,4119%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,7917%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.110%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).18%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.16%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.16%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,016%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33780Diagnostische lymfklierextirpatie, supraclaviculair of infraclaviculair (excl. sentinel node procedure zie 033781 voor open procedure en 033782 voor laparoscopisch).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.18%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.16%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,336%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.14%
39939Aerosolbehandeling.1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,0988%
87070Echografie van de buikorganen.1,6757%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2438%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,5836%
81290MRI hersenen1,2631%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,5719%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,7314%
120501PET WB (whole body), oncologie.110%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,457%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,336%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.16%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.14%
89070Echografie onderste extremiteit.14%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.14%
39492Echografie van de buikorganen.14%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.14%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,54%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,014%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,534%
87090MRI abdomen.1,534%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).34,690%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2390%
74891ALAT, SGPT, Transaminase16,3790%
70715Trombocyten tellen21,6690%
74896Alkalische fosfatase15,6290%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase15,9990%
70489ASAT, SGOT, transaminase16,2290%
70419Kreatinine22,8490%
70442Natrium24,1390%
70443Kalium23,8790%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)15,1490%
70116Ureum1990%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk14,9288%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.18,8286%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.55,7782%
74802Albumine8,382%
70689C-reactive proteinen (CRP)16,1382%
70718Differentiele telling (machinaal)6,7681%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,9176%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.9,476%
70703Bezinkingssnelheid4,3171%
74801Eiwit4,6168%
70421Fosfaat8,563%
70119Chloride4,2655%
72649Ferritine2,2351%
70469Magnesium7,0751%
70707Protrombinetijd5,3250%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof2,9649%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,1448%
70307Amylase2,9348%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof12,3448%
70717Differentiele telling (hand)4,9147%
74895Kreatine-fosfokinase4,3645%
70437IJzer1,445%
70468Melkzuur3,1843%
72582Foliumzuur1,0943%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1843%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,3841%
70303Sediment2,7640%
70460Triglyceriden2,940%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,3139%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,1239%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2338%
70425Cholesterol, totaal1,937%
77291Haptoglobine1,9436%
70716Reticulocyten tellen3,535%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,2533%
70424Alkali reserve6,4831%
70449Transferrine1,3731%
74251Cholesterol, HDL2,2229%
70496Osmolariteit1,6326%
70481Cellen tellen in liquor3,6825%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,9923%
72570Thyroxine (vrij T4)1,322%
70445IJzerbindingscapaciteit1,8421%
72501Cortisol1,5320%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,319%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,2217%
70737Tromboplastinetijd, partieel7,5617%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,6316%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,6316%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)5,1316%
71511Vitamine B1, Thiamine1,0715%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,8414%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,4314%
74151Lipase3,1913%
70130Urinezuur2,1713%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie112%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling112%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)2,1511%
70476Immunoglobuline, elk2,1611%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,210%
77451Antitrombine III activiteit1,410%
70738Trombinetijd710%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)22,4410%
70659Membraan immunofluorescentie (ter bepaling van het B-lymfocyten)22,4510%
70487Fibrinogeen1,759%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van1,579%
71739Micro-albumine in urine2,258%
70820BNP/NT-proBNP18%
70108Diaceetzuur4,268%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,018%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,278%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,018%
74065HbAlc1,778%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,47%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,47%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)1,336%
72646Parathormoon (PTH)16%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,676%
70483Ammoniak16%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,346%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep7,816%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,165%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,175%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).3,225%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,54%
72110Myoglobine, kwalitatief.1,54%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.14%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)14%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)4,54%
70417Vitamine C14%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.24%
74803Myoglobine14%
70431Vitamine A14%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)14%
72576Trijoodthyronine (T3)1,54%
72109Hydroxyproline14%
72550ACTH, corticotrofine14%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)2,54%
70438Vitamine E14%
70212Calcium in faeces.5,564%
70714Eosinofielen tellen3,064%
74758Bence Jones eiwit1,93%
70616Agglutinatie, koude1,273%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,273%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,3671%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)8,6669%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief3,8169%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch7,1459%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,459%
70503Kweekproef op tuberculose7,0259%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7,8659%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,0851%
71105HBs antigeen1,349%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,7347%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)4,7346%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,4244%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).4,2837%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig8,7736%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,3133%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3,8631%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.3,6731%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,0730%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch21,930%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd5,3929%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).2,2524%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,6323%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,222%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,7321%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,6719%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF4,2118%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch2,3218%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.1,8717%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)1,5217%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling3,1216%
70913Wormeieren (concentratie)2,1415%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.5,315%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,7214%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,2813%
70620L-agglutinatie1,9813%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.3,5812%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,1712%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,6712%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF6,7211%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)1,7710%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,4110%
70509Resistentiebepaling TBC kwantitatief m.b.v. MRC per antibioticum, bacteriologisch5,6610%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)2,849%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera2,758%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme1,167%
70918Strongyloides (Baemann concentratie)56%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd21,366%
70627Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie1,945%
70643Immunodiffusie reactie2,015%
70917Schistosoma (zoutzuur-ether concentratie)1,54%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media2,54%
70002Hybridisatie, handmatig14%
71102Typering van geisoleerd virusstam4,443%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,8854%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,7935%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).1,268%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie3,2826%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,913%
79993CLB-referentietarief.1,686%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,024%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.6,634%
72803Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie4,664%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18,6349%
193012Enkelvoudige ergotherapie9,58%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,016%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.10,476%
193021Logopedie.6,54%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog14%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.14%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog124%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd6,2515%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten6,9114%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,869%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1,210%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.2,356%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6847%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,268%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,576%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,0224%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).14,7911%
190034Afwezigheidsdag26%
;