(bv: 192001009, 020107054, 990030008, 140301023, 990316074, 219799009, 020109080, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20107009) met declaratienummer (15A018)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Borstkanker


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij BorstkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 24 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,8872%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3144%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1125%
190009Klinisch intercollegiaal consult.48%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.4,628%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,3992%
190205Verpleegdag klasse 3B.35,56%
190206Verpleegdag klasse 3C.323%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.247%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,214%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,614%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.16%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.26%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).13%
39942Huidreactie volgens Mantoux.13%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).13%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.13%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.13%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.13%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.13%
32684Diagnostische pleurapunctie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,4531%
39102Circulair gips voor hand en onderarm.23%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.13%
120408Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sa-153.13%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,1478%
87070Echografie van de buikorganen.1,4753%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2653%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3144%
120030Statisch skeletonderzoek.1,1733%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,1717%
81290MRI hersenen117%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,517%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,414%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,214%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.114%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.114%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,214%
86970Echografie van mamma.1,414%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.111%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,2511%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.111%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.111%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.211%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,338%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.16%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).16%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,56%
120255SPECT van thorax.13%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.13%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.13%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.13%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.23%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.23%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
89070Echografie onderste extremiteit.23%
85420Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.13%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.13%
120014Bijschildklieronderzoek.13%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.13%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.13%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.13%
87090MRI abdomen.13%
39494Echografie van het hart.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine10,7392%
70116Ureum9,2289%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,5389%
70442Natrium10,3489%
70443Kalium10,4489%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,8189%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,7783%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.30,9383%
70715Trombocyten tellen1083%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,5981%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,6681%
74896Alkalische fosfatase6,981%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,2881%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,8381%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.681%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,8681%
74802Albumine6,1975%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,5975%
70718Differentiele telling (machinaal)4,3661%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk2,6461%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,1458%
70421Fosfaat3,8658%
74801Eiwit2,156%
70703Bezinkingssnelheid2,544%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,0742%
72582Foliumzuur1,3333%
70119Chloride2,3333%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3333%
70717Differentiele telling (hand)3,4531%
70707Protrombinetijd4,728%
70303Sediment1,928%
70307Amylase3,228%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,128%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,8925%
70469Magnesium4,3325%
72649Ferritine1,5625%
70437IJzer1,3325%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,6322%
70449Transferrine1,3822%
70716Reticulocyten tellen219%
70714Eosinofielen tellen1,8317%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,517%
74895Kreatine-fosfokinase2,414%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,814%
70424Alkali reserve2,214%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,414%
72573Thyrotrofine (TSH)111%
70468Melkzuur1,511%
74899Troponine, cardiale isovorm211%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,511%
74065HbAlc1,678%
77291Haptoglobine18%
70425Cholesterol, totaal1,338%
70130Urinezuur18%
72570Thyroxine (vrij T4)18%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch98%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief16%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.26%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,56%
70737Tromboplastinetijd, partieel16%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,56%
74151Lipase1,56%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel46%
70108Diaceetzuur26%
70445IJzerbindingscapaciteit1,56%
70208Amylase2,56%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen26%
70820BNP/NT-proBNP16%
70481Cellen tellen in liquor13%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)13%
71739Micro-albumine in urine13%
70460Triglyceriden23%
72531Oestron, oestradiol, elk13%
70824Bilirubine in vruchtwater, eventueel ascitesvocht, kwantitatief.13%
70212Calcium in faeces.13%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)23%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie23%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)153%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)13%
72646Parathormoon (PTH)33%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)13%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
70496Osmolariteit13%
74758Bence Jones eiwit13%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk23%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)23%
77363Bloedstollingsfactor XII13%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.13%
70476Immunoglobuline, elk33%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)13%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.23%
74251Cholesterol, HDL23%
70114Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief13%
74764Prealbumine13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
70211Eiwit13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1344%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,8639%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,1536%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,6936%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch25,1831%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,1125%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,214%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,511%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,7511%
70517Beta lactamase test1,678%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,56%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,56%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)16%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling103%
70503Kweekproef op tuberculose13%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.13%
70643Immunodiffusie reactie53%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)13%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).13%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief13%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay23%
70914Protozoaire cysten (concentratie)13%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay23%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.231%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,6717%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).1,338%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.28%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay73%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,4742%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.18%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog13%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.33%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,3835%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191501Docetaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
191509Trastuzumab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,567%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4881%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,2139%
190034Afwezigheidsdag16%
190031Verkeerde bed73%
120027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.13%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).23%
;