(bv: 099899092, 181105003, 069899205, 199299072, 020109033, 020112005, 099899055, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20107042) met declaratienummer (15A049)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij BorstkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2343%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4240%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2230%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.3,2527%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42,283%
190205Verpleegdag klasse 3B.3917%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3340%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,217%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,57%
32684Diagnostische pleurapunctie.23%
39719Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.33%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3330%
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.327%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,57%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.13%
192501Stollingsfactoren behandeling hemofilie en aanverwante hemostaseziekten.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,3567%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1163%
87070Echografie van de buikorganen.1,2957%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1257%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,133%
120030Statisch skeletonderzoek.133%
81290MRI hersenen123%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.120%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,3320%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,8320%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,817%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,217%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,2513%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,2513%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.113%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.113%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,2513%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.113%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.17%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.27%
88090MRI bekken.17%
86970Echografie van mamma.1,57%
85420Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.13%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.13%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.13%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.13%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.13%
120044Ejectiefractie L.V. en R.V. met wandbewegingsanalyse.13%
87090MRI abdomen.13%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.13%
120102Renografie met farmacologische interventie.13%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.13%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).23%
120034Skeletdensitometrie heupen.13%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,5100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,6297%
74896Alkalische fosfatase6,0397%
70442Natrium10,6697%
70715Trombocyten tellen6,6697%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,9397%
70443Kalium10,6297%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,9397%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.22,2197%
70419Kreatinine10,5297%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,0493%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,8993%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,5793%
74802Albumine6,1590%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,790%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,0790%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,3880%
70116Ureum8,5573%
70718Differentiele telling (machinaal)3,967%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,2860%
74801Eiwit3,553%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,9350%
70717Differentiele telling (hand)3,7147%
70421Fosfaat2,5747%
70707Protrombinetijd1,5443%
70469Magnesium5,2343%
70303Sediment1,540%
70703Bezinkingssnelheid2,6437%
70307Amylase1,933%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,633%
72573Thyrotrofine (TSH)1,533%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,433%
70119Chloride123%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,5723%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,7123%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6720%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,1720%
74895Kreatine-fosfokinase1,617%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed317%
70425Cholesterol, totaal117%
72649Ferritine1,513%
74899Troponine, cardiale isovorm1,513%
70704Bloedingstijd8,7513%
70716Reticulocyten tellen1,513%
70449Transferrine1,2513%
72646Parathormoon (PTH)110%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine110%
70820BNP/NT-proBNP1,3310%
70714Eosinofielen tellen3,6710%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel210%
70496Osmolariteit1,3310%
70483Ammoniak110%
70437IJzer1,3310%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,3310%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,6710%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,3310%
72582Foliumzuur110%
70487Fibrinogeen110%
77291Haptoglobine17%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)17%
70130Urinezuur17%
70108Diaceetzuur2,57%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)27%
74151Lipase17%
74764Prealbumine13%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
70460Triglyceriden13%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.13%
74251Cholesterol, HDL13%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)23%
77451Antitrombine III activiteit13%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit13%
70723Heparine-tolerantie test13%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)13%
70481Cellen tellen in liquor23%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie23%
70202Bilirubine, kwalitatief43%
70735Bloedstollingsfactor IX13%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)263%
70110Indican33%
72576Trijoodthyronine (T3)33%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch53%
70215Melkzuur, kwantitatief43%
72501Cortisol13%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief13%
70438Vitamine E13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,2947%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,2343%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,933%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,527%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,527%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,5723%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch217%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,3310%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,3310%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.27%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd17%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig13%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.23%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief13%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay13%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,333%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2527%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.1,57%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.17%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay13%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay33%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie23%
72896Lithium33%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed23%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1030%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.97%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog13%
193012Enkelvoudige ergotherapie73%
193021Logopedie.33%
194164Psychotherapiecontact - medisch psycholoog33%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog143%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog13%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,223%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191509Trastuzumab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
191512Doxorubicine liposomal, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
191517Vinorelbine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3360%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.37%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,283%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5630%
190034Afwezigheidsdag2,3310%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).6,57%
190031Verkeerde bed83%
;