(bv: 998418024, 140801003, 181105012, 199299061, 979002010, 010501007, 990022043, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108086) met declaratienummer (15B946)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Baarmoederhalskanker


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij BaarmoederhalskankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 12 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 72 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4165%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3229%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1625%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,253%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.11,860%
190204Verpleegdag.12,1739%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7813%
39860Chromocystoscopie.17%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.13%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,643%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.18%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,64%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2947%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2731%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3423%
87070Echografie van de buikorganen.1,2918%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3314%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,2712%
88090MRI bekken.1,0711%
39492Echografie van de buikorganen.1,411%
87090MRI abdomen.1,146%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.33%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.13%
89070Echografie onderste extremiteit.1,723%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,332%
120030Statisch skeletonderzoek.12%
120102Renografie met farmacologische interventie.12%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,1266%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,0165%
70442Natrium4,9162%
70443Kalium4,6462%
70419Kreatinine4,5861%
70715Trombocyten tellen4,3461%
70116Ureum3,9259%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,6952%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,6652%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,6449%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,0548%
74896Alkalische fosfatase2,6348%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,5748%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,6247%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,9144%
74802Albumine2,5742%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,9841%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,1838%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6633%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,9129%
70469Magnesium2,8227%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,1726%
70421Fosfaat2,7725%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,2524%
70119Chloride2,923%
70707Protrombinetijd1,8920%
74801Eiwit2,6920%
70717Differentiele telling (hand)1,5719%
70703Bezinkingssnelheid2,5618%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,4817%
70303Sediment1,6317%
70130Urinezuur2,516%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)516%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,2613%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,5412%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,8511%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,711%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,649%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,649%
70307Amylase1,518%
70424Alkali reserve4,677%
74895Kreatine-fosfokinase1,146%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,436%
70437IJzer1,436%
70714Eosinofielen tellen2,296%
72649Ferritine1,576%
70468Melkzuur2,576%
70445IJzerbindingscapaciteit1,675%
70128Kreatine3,515%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,515%
72570Thyroxine (vrij T4)1,24%
72573Thyrotrofine (TSH)1,24%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu3,844%
70704Bloedingstijd3,253%
70487Fibrinogeen1,253%
70449Transferrine1,253%
72501Cortisol1,53%
70460Triglyceriden1,273%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,332%
70425Cholesterol, totaal12%
70716Reticulocyten tellen1,332%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep4,332%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk22%
72582Foliumzuur1,332%
70496Osmolariteit1,672%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,332%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,332%
70110Indican2,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,3827%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7720%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,8319%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,7616%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,814%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,3211%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,328%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,577%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,033%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,672%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,620%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,576%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,146%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,9723%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten45%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat3,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5924%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,127%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,637%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,7880%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,1240%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).7,994%
;