(bv: 990061057, 069799007, 990030027, 990027151, 990316023, 149899013, 020110033, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108171) met declaratienummer (15D962)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) en/of eileider(s)


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) en/of eileider(s)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,0459%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,6238%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3531%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.45,8769%
190205Verpleegdag klasse 3B.32,6331%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,541%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.110%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.110%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.2,87%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.2,521%
35502Therapeutische ascitespunctie.1,47%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,4372%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,8251%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,5141%
87070Echografie van de buikorganen.1,6831%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0131%
39492Echografie van de buikorganen.110%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.110%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).210%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.110%
81290MRI hersenen110%
89070Echografie onderste extremiteit.110%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.210%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,0310%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,0310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,74100%
74896Alkalische fosfatase4,65100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,34100%
70715Trombocyten tellen10,01100%
74802Albumine4,54100%
70116Ureum10,74100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,75100%
70442Natrium11,77100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,85100%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,09100%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,75100%
70443Kalium12,49100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,75100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20,65100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.19,8493%
70419Kreatinine10,3390%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.34,5490%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,7290%
70421Fosfaat4,0272%
74801Eiwit1,569%
70718Differentiele telling (machinaal)2,8562%
70469Magnesium5,0262%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,459%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk2,4659%
70119Chloride5,852%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,4251%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,4151%
70717Differentiele telling (hand)3,4148%
70703Bezinkingssnelheid2,5241%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)9,3141%
70468Melkzuur1,0141%
70707Protrombinetijd5,7941%
72573Thyrotrofine (TSH)131%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,3731%
72649Ferritine1,0131%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,3731%
70424Alkali reserve7,7431%
70704Bloedingstijd221%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling121%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)2,5320%
70449Transferrine1,0120%
70483Ammoniak1,0120%
70437IJzer1,5220%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,5220%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,0120%
70307Amylase2,5320%
74895Kreatine-fosfokinase1,0120%
70425Cholesterol, totaal1,0120%
70130Urinezuur110%
70714Eosinofielen tellen410%
72570Thyroxine (vrij T4)110%
77451Antitrombine III activiteit110%
70735Bloedstollingsfactor IX110%
77362Bloedstollingsfactor XI110%
70208Amylase310%
70737Tromboplastinetijd, partieel310%
77363Bloedstollingsfactor XII110%
70303Sediment310%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel110%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.110%
70487Fibrinogeen110%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)210%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief110%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen110%
70734Bloedstollingsfactor VIII110%
70820BNP/NT-proBNP110%
70445IJzerbindingscapaciteit2,0610%
70481Cellen tellen in liquor3,0810%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,0310%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)5,1410%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).4,1110%
70460Triglyceriden1,0310%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep9,2510%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.4,1110%
70128Kreatine22,6210%
74251Cholesterol, HDL2,0610%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1862%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,8251%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6151%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,0931%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,7231%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,0120%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,5920%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,0820%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch210%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.210%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd110%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch110%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum1,0310%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief2,0610%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)3,0810%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,0310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,521%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,5320%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,0310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,7928%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191505Paclitaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,541%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.121%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,61100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6831%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).1110%
;