(bv: 029099032, 029199234, 990616005, 099999046, 020108070, 972802119, 120701020, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108179) met declaratienummer (15B971)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 50 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,9475%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,242%
190011Eerste polikliniekbezoek.121%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.4,458%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,1967%
190205Verpleegdag klasse 3B.77,1333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6446%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.18%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.18%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.14%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.14%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.14%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).24%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.14%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).24%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.14%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.14%
39837Residubepaling longen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87078Abcesdrainage met echografie.18%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,58%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.14%
35502Therapeutische ascitespunctie.14%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.14%
39680Perifeer infuus inbrengen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,9475%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,5667%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.254%
87070Echografie van de buikorganen.1,2550%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2237%
39492Echografie van de buikorganen.1,3312%
89070Echografie onderste extremiteit.18%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.18%
86970Echografie van mamma.18%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.14%
120102Renografie met farmacologische interventie.14%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.24%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.14%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.14%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.14%
120501PET WB (whole body), oncologie.14%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.14%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.14%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.14%
85420Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.24%
84025Flebografie van een arm inclusief de benodigde venapunctie.14%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.14%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.14%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.14%
39494Echografie van het hart.24%
87090MRI abdomen.14%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.24%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.24%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).14%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,4883%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,8883%
70715Trombocyten tellen10,8379%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,3679%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,179%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,8479%
74896Alkalische fosfatase4,9479%
70419Kreatinine12,8479%
70442Natrium12,7379%
70443Kalium13,4779%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,9579%
70116Ureum10,2179%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,4975%
74802Albumine5,2775%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,1675%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.22,0971%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,4171%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.31,2667%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,8767%
74801Eiwit2,6967%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,1367%
70469Magnesium6,558%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk3,5354%
70718Differentiele telling (machinaal)4,0850%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,4250%
70421Fosfaat4,3350%
70703Bezinkingssnelheid2,5446%
70460Triglyceriden2,542%
70717Differentiele telling (hand)5,3337%
70707Protrombinetijd5,4437%
70119Chloride2,8937%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,7533%
70307Amylase1,8833%
70425Cholesterol, totaal2,5729%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)129%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6725%
70130Urinezuur1,621%
70449Transferrine2,421%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,621%
72573Thyrotrofine (TSH)1,621%
70437IJzer121%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,621%
70303Sediment1,621%
72649Ferritine117%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)217%
72570Thyroxine (vrij T4)1,7517%
72582Foliumzuur117%
70468Melkzuur1,2517%
70424Alkali reserve417%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2517%
70716Reticulocyten tellen212%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling112%
74895Kreatine-fosfokinase312%
70714Eosinofielen tellen312%
70737Tromboplastinetijd, partieel212%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,58%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,58%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu28%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.18%
70738Trombinetijd24%
70704Bloedingstijd144%
72555Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline44%
74899Troponine, cardiale isovorm34%
74251Cholesterol, HDL14%
70445IJzerbindingscapaciteit14%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)14%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)44%
74064Geglyceerde hemoglobine14%
70487Fibrinogeen14%
70219Leucocyten in faeces24%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep14%
74065HbAlc14%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym24%
74151Lipase24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,558%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,9250%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,8350%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,442%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,7837%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1833%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch625%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch221%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,621%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,3312%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig28%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.18%
70517Beta lactamase test18%
70913Wormeieren (concentratie)34%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch24%
70914Protozoaire cysten (concentratie)34%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief14%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)14%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd14%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)14%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd44%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.14%
70503Kweekproef op tuberculose14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,642%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.2,2517%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.14%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.112%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay14%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18,517%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog14%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.14%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,3355%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald15%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E15%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191512Doxorubicine liposomal, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.18%
191505Paclitaxel, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6446%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,2875%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.4,342%
39692Preassessment opname.112%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).7,58%
;