(bv: 029199160, 099699049, 029999046, 990216031, 990035010, 972804003, 119899025, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20108227) met declaratienummer (15B985)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3376%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5849%
190009Klinisch intercollegiaal consult.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.39,575%
190204Verpleegdag.4225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39170Diagnostische kolposcopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).125%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.125%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0724%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,78100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,5549%
89070Echografie onderste extremiteit.225%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.125%
88090MRI bekken.125%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.2,1324%
87090MRI abdomen.1,0724%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium7,62100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).21,84100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,81100%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,81100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,29100%
70715Trombocyten tellen6,35100%
70442Natrium7,37100%
74896Alkalische fosfatase3,56100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,6776%
70116Ureum5,6776%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,1775%
70419Kreatinine6,8175%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,4375%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,3875%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,5575%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,7575%
70421Fosfaat151%
70703Bezinkingssnelheid5,551%
70307Amylase1,551%
74802Albumine6,7149%
70469Magnesium2,0649%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,8449%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,2349%
70130Urinezuur125%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu325%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)325%
70718Differentiele telling (machinaal)525%
70303Sediment325%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel225%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)125%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.325%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)125%
70119Chloride525%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).125%
70128Kreatine925%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,224%
74801Eiwit8,5424%
70717Differentiele telling (hand)4,2724%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)14,9424%
70424Alkali reserve5,3424%
70707Protrombinetijd3,224%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,3424%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,3424%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,06100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,32100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,6776%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,775%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,7575%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,7275%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,551%
71013Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media125%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)125%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.225%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,7575%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1025%
193012Enkelvoudige ergotherapie125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd317%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.125%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3675%
190034Afwezigheidsdag125%
;