(bv: 990616043, 119499063, 990030037, 039899003, 990003011, 991116013, 029199154, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20109024) met declaratienummer (15A067)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij ProstaatkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 10 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,6167%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,745%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,434%
190009Klinisch intercollegiaal consult.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,4986%
190205Verpleegdag klasse 3B.37,6214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.227%
39860Chromocystoscopie.2,310%
39859Cysto-urethroscopie.1,338%
36581Prostaatbiopsie voor histologisch onderzoek het betreft hier een punctie met een dikke naald of een holle gespleten mandrijn.15%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).2,034%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.13%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).15%
36087Percutane nefrostomie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,9129%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,4410%
39887Intravesicale instillatie.5,55%
120408Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sa-153.13%
120406Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sr-89.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,4763%
120030Statisch skeletonderzoek.1,3341%
87070Echografie van de buikorganen.1,634%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2730%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,8521%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,621%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,6716%
39492Echografie van de buikorganen.1,414%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,3312%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,2511%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,2511%
89070Echografie onderste extremiteit.1,511%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,2511%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.111%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,338%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,678%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,617%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.15%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.15%
39489Transrectale echografie prostaat (TRUS).13%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.13%
120230SPECT van skelet detail.13%
88118Antegrade pyleografie.13%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.13%
81290MRI hersenen13%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).13%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.13%
120031Meerfasen skeletonderzoek.13%
39479Echografie van de nier.4,013%
88090MRI bekken.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,397%
70419Kreatinine11,1495%
70442Natrium10,6492%
70443Kalium10,5892%
70116Ureum9,6790%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,2589%
70715Trombocyten tellen7,1189%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.31,5286%
74896Alkalische fosfatase3,6482%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,3774%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)2,6270%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,3268%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,2868%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,6968%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,3664%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.17,0263%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,4857%
74802Albumine3,0555%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,9553%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,7952%
74801Eiwit2,2249%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,5744%
70703Bezinkingssnelheid2,1342%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,3740%
70707Protrombinetijd2,4530%
70718Differentiele telling (machinaal)2,8230%
70119Chloride1,9130%
70421Fosfaat2,9130%
70469Magnesium2,5923%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,4820%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)9,3120%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,7119%
70717Differentiele telling (hand)1,6818%
70307Amylase1,1716%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,3316%
70303Sediment2,1716%
74895Kreatine-fosfokinase1,3316%
72573Thyrotrofine (TSH)1,414%
72511Testosteron1,414%
70130Urinezuur1,2511%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,2511%
70714Eosinofielen tellen2,2910%
72649Ferritine1,1510%
70496Osmolariteit2,338%
70424Alkali reserve25%
70468Melkzuur3,55%
70108Diaceetzuur2,55%
70737Tromboplastinetijd, partieel25%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,55%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel15%
74065HbAlc25%
77451Antitrombine III activiteit15%
70208Amylase24%
70716Reticulocyten tellen103%
70820BNP/NT-proBNP23%
70487Fibrinogeen13%
72501Cortisol23%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief33%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).13%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)13%
74899Troponine, cardiale isovorm43%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)13%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)193%
74151Lipase23%
70425Cholesterol, totaal23%
72570Thyroxine (vrij T4)13%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)23%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
70483Ammoniak13%
70209Lipase23%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).2,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,8248%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,0539%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,239%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,6433%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch35,4528%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,0515%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.214%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,3412%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,2511%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,337%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.4,287%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,55%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).25%
70913Wormeieren (concentratie)15%
70914Protozoaire cysten (concentratie)15%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,914%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,914%
70517Beta lactamase test23%
71105HBs antigeen13%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.23%
70643Immunodiffusie reactie63%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd63%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay43%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief23%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd4,013%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5612%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,617%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.5,912%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,55%
72896Lithium23%
79996Registratietarief diabetesdienst.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,5929%
193021Logopedie.13%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,7126%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,2515%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,1247%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,3718%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7978%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,8925%
190034Afwezigheidsdag13%
39691Preassessment dagopname.13%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).53%
39692Preassessment opname.13%
;