(bv: 150101003, 028999062, 990061003, 189999003, 131999179, 029499021, 990416050, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110007) met declaratienummer (15A128)

Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker


Prijs van: Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij BlaaskankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 21 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 616 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 21 085,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1377%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,6127%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4721%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,973%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,457%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.20,8986%
190205Verpleegdag klasse 3B.26,2511%
190206Verpleegdag klasse 3C.16,653%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6224%
39859Cysto-urethroscopie.1,4118%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,2310%
39860Chromocystoscopie.1,5310%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).1,044%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,152%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33722Stageringslymfadenectomie van het kleine bekken, open procedure (zie 033724 voor laparoscopisch niet retroperitoneaal, zie 033725 voor laparoscopisch retroperitoneaal).1,2885%
36252Totale cystectomie met urinedeviatie door middel van het implanteren van een of beide ureteren in een geisoleerd darmsegment, in een zitting.1,0872%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).1,0324%
36223Transurethrale resectie van een of meerdere grote papillomen en/of maligne blaastumoren.1,3820%
36257Totale blaasvervanging met behulp van een geisoleerd darmsegment zonder stoma, open procedure (zie 036258 voor laparoscopisch).110%
35512Proeflaparotomie.1,248%
36253Totale cystectomie met aanleggen van een continent urostoma, in een zitting.1,047%
36250Totale cystectomie, open procedure (zie 036256 voor laparoscopisch).1,076%
33741Regionale lymfklierextirpatie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).1,296%
36131Implanteren van een of beide ureteren in een gečsoleerd darmsegment.1,015%
33724Laparoscopische stageringslymfadenectomie van het kleine bekken (zie 033722 voor open procedure, zie 033725 voor laparoscopisch retroperitoneaal).2,35%
36553Totale prostatectomie, inclusief kapsel, open procedure (zie 036556 voor laparoscopisch).1,084%
30564Epidurale of subarachnoidale injecties van een neurolytische vloeistof.1,133%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).11,533%
39161Endoscopisch katheteriseren of sonderen van nierbekken of ureter.1,433%
36256Laparoscopische totale cystectomie (zie 036250 voor open procedure).1,623%
33721Uitgebreide verwijdering van para-aortale lymfklieren, open procedure (zie 033723 voor laparoscopisch).1,112%
36170Retrograde endoscopische plaatsing van een stent (oa JJ), al dan niet met dilatatie van de ureter.1,352%
36251Cystectomie met eenvoudige deviatie van de urinewegen.1,132%
37111Abdominale uterus extirpatie.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,3217%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,6513%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,0510%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,148%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,26%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,034%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.17,94%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,294%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,153%
39888Intravesicale chemo-/immunotherapie.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1462%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,6444%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,5637%
87070Echografie van de buikorganen.1,6424%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,216%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.1,5613%
39492Echografie van de buikorganen.1,812%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,334%
39479Echografie van de nier.1,34%
120030Statisch skeletonderzoek.1,154%
88118Antegrade pyleografie.1,314%
120102Renografie met farmacologische interventie.1,193%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium12,8394%
70442Natrium12,6794%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,0594%
70419Kreatinine12,0693%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,2292%
70116Ureum8,9891%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.30,0691%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,1185%
70715Trombocyten tellen7,0482%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,676%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.18,9976%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,3468%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,4367%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,9667%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,266%
74896Alkalische fosfatase4,1563%
74802Albumine4,0962%
70119Chloride4,9961%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,3959%
70421Fosfaat5,0158%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,5856%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,4954%
70469Magnesium4,5551%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,9451%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,4544%
70703Bezinkingssnelheid3,3944%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,9543%
74801Eiwit2,9839%
70707Protrombinetijd3,5933%
70424Alkali reserve8,8632%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,7228%
70460Triglyceriden2,1327%
70468Melkzuur4,3826%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6824%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,524%
74895Kreatine-fosfokinase2,3320%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,4417%
70307Amylase3,2516%
70303Sediment1,5516%
70717Differentiele telling (hand)2,9515%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,715%
70425Cholesterol, totaal1,3713%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,228%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,28%
70737Tromboplastinetijd, partieel6,198%
70437IJzer27%
70130Urinezuur1,37%
70487Fibrinogeen1,496%
72649Ferritine2,286%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)8,566%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,456%
70716Reticulocyten tellen7,296%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,986%
70820BNP/NT-proBNP1,265%
70445IJzerbindingscapaciteit2,255%
74899Troponine, cardiale isovorm2,54%
74764Prealbumine1,654%
70215Melkzuur, kwantitatief3,024%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,013%
74251Cholesterol, HDL1,323%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,113%
72582Foliumzuur1,543%
70449Transferrine1,453%
70496Osmolariteit1,913%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu6,23%
72573Thyrotrofine (TSH)1,263%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,53%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,222%
70714Eosinofielen tellen1,92%
74151Lipase7,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,7755%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,8751%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,8248%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch24,8843%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,5636%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,4630%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,0823%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,2616%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,399%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,687%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,347%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,634%
70517Beta lactamase test1,623%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,962%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,5491%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2833%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.2,135%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.1,163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,078%
70827Zink1,746%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,753%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie4,923%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,823%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,4252%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,423%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,0325%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat3,498%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6211%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,556%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6586%
39692Preassessment opname.1,5431%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.220%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).6,984%
190034Afwezigheidsdag2,454%
;