(bv: 079999004, 990026017, 020117015, 020108172, 990316097, 099799022, 990003019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110017) met declaratienummer (15A137)

Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen


Prijs van: Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 9 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 68 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8868%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,360%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,2514%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.8,9993%
190205Verpleegdag klasse 3B.54%
190206Verpleegdag klasse 3C.124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3526%
39859Cysto-urethroscopie.1,0117%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).114%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,3411%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,037%
39860Chromocystoscopie.14%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33723Laparoscopische uitgebreide verwijdering van para-aortale lymfklieren (zie 033721 voor open procedure).128%
33721Uitgebreide verwijdering van para-aortale lymfklieren, open procedure (zie 033723 voor laparoscopisch).1,0726%
36046Laparoscopische nefrectomie (zie 036040 voor open procedure).1,0124%
33724Laparoscopische stageringslymfadenectomie van het kleine bekken (zie 033722 voor open procedure, zie 033725 voor laparoscopisch retroperitoneaal).1,0214%
33742Endoscopische regionale klierdissectie (zie 033741 voor open procedure).111%
36047Laparoscopische nefrectomie met totale ureterectomie via een aparte incisie (zie 036042 voor open procedure).111%
36037Laparoscopische nephrectomie voor maligne niertumoren (zie 036036 voor open procedure).1,0110%
33722Stageringslymfadenectomie van het kleine bekken, open procedure (zie 033724 voor laparoscopisch niet retroperitoneaal, zie 033725 voor laparoscopisch retroperitoneaal).17%
33725Laparoscopische retroperitoneale stageringslymfadenectomie van het kleine bekken (zie 033722 voor open procedure, zie 033724 voor laparoscopisch niet retroperitoneaal).17%
33741Regionale lymfklierextirpatie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).1,037%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).24%
36035Laparoscopische niercysteoperatie.14%
39161Endoscopisch katheteriseren of sonderen van nierbekken of ureter.14%
36800Circumcisie.14%
38872Transpositie van een pees, verzetten van de insertie.14%
36034Laparoscopische partiŽle nefrectomie (zie 036032 voor open procedure).14%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).14%
36409Perineale urethrostomie.1,053%
36830Penis amputatie.1,053%
33780Diagnostische lymfklierextirpatie, supraclaviculair of infraclaviculair (excl. sentinel node procedure zie 033781 voor open procedure en 033782 voor laparoscopisch).1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.17%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.17%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.17%
35690Aanleggen en periodiek bijvullen pneumoperitoneum.14%
30561Serie epidurale injecties ,sacraal.14%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.34%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,8239%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4935%
87070Echografie van de buikorganen.1,1231%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1425%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3316%
120030Statisch skeletonderzoek.1,0214%
120280SPECT van abdomen.1,037%
87090MRI abdomen.1,037%
120093Schildwachtklierprocedure met bijbehorende beeldvorming en ok.1,037%
39492Echografie van de buikorganen.1,047%
89070Echografie onderste extremiteit.34%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).14%
120501PET WB (whole body), oncologie.14%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.14%
86970Echografie van mamma.14%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium4,3593%
70419Kreatinine3,6689%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,3989%
70442Natrium4,3789%
70116Ureum2,3486%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,1386%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,880%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,274%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,1273%
70715Trombocyten tellen3,5466%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,0252%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,549%
74802Albumine2,4242%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.13,2135%
74896Alkalische fosfatase2,1132%
70469Magnesium2,4532%
70421Fosfaat2,2332%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,2528%
70703Bezinkingssnelheid1,3928%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,4325%
70119Chloride425%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,2925%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,6721%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,5121%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,1821%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,5121%
74801Eiwit1,618%
70707Protrombinetijd2,618%
70468Melkzuur1,818%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,0116%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,7614%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,2514%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel212%
70424Alkali reserve1,3311%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,57%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)17%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof28,57%
70303Sediment27%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk14%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
70437IJzer14%
72501Cortisol14%
70128Kreatine34%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)14%
72570Thyroxine (vrij T4)14%
70716Reticulocyten tellen14%
72573Thyrotrofine (TSH)14%
70307Amylase14%
74151Lipase14%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling14%
70445IJzerbindingscapaciteit14%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine14%
71511Vitamine B1, Thiamine14%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief14%
74803Myoglobine2,023%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,023%
70820BNP/NT-proBNP2,023%
74899Troponine, cardiale isovorm2,023%
74895Kreatine-fosfokinase2,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7135%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,2331%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,3521%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch9,8218%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,3411%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch24%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)14%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6875%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,330%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,5342%
193007Oedeemtherapie.164%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1682%
39692Preassessment opname.1,0633%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6831%
;