(bv: 990316052, 219699007, 029399025, 131999176, 099699015, 070401018, 131999114, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110025) met declaratienummer (15A144)

Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Blaaskanker


Prijs van: Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij BlaaskankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 16 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 101 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,299%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5731%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,6425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,6725%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.16,6299%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,641%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.141%
39859Cysto-urethroscopie.2,1734%
39860Chromocystoscopie.1,3131%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3131%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).116%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33724Laparoscopische stageringslymfadenectomie van het kleine bekken (zie 033722 voor open procedure, zie 033725 voor laparoscopisch retroperitoneaal).1,7689%
36258Totale blaasvervanging met behulp van een geisoleerd darmsegment zonder stoma, inclusief de cystectomie, laparoscopisch (zie 036257 voor open procedure).1,0356%
36223Transurethrale resectie van een of meerdere grote papillomen en/of maligne blaastumoren.1,3449%
36256Laparoscopische totale cystectomie (zie 036250 voor open procedure).1,6725%
33722Stageringslymfadenectomie van het kleine bekken, open procedure (zie 033724 voor laparoscopisch niet retroperitoneaal, zie 033725 voor laparoscopisch retroperitoneaal).18%
36520Transurethrale prostaatresectie (TURP).18%
36170Retrograde endoscopische plaatsing van een stent (oa JJ), al dan niet met dilatatie van de ureter.18%
37111Abdominale uterus extirpatie.18%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.18%
33692Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt.18%
88158Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met rŲntgen.1,247%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,3325%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.116%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.116%
35690Aanleggen en periodiek bijvullen pneumoperitoneum.1,516%
39890CIC-instructie.18%
39925Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren.38%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.18%
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname38%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.18%
39888Intravesicale chemo-/immunotherapie.38%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.18%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,247%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6973%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,9841%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,5941%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,4933%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.1,3325%
39492Echografie van de buikorganen.2,769%
87070Echografie van de buikorganen.2,859%
120102Renografie met farmacologische interventie.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.16,9100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,93100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,7100%
70443Kalium10,399%
70419Kreatinine10,1399%
70442Natrium10,2299%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,3498%
70116Ureum8,6697%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).11,4290%
70715Trombocyten tellen6,8883%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,7782%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,9273%
70703Bezinkingssnelheid2,9658%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,1741%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,1741%
74896Alkalische fosfatase3,9741%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,9741%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,9741%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,2635%
70119Chloride5,9433%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,4832%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,5726%
70424Alkali reserve2,2326%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,1825%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9625%
70714Eosinofielen tellen1,9625%
70307Amylase3,6818%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,5918%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)2,9916%
70716Reticulocyten tellen116%
74802Albumine5,9215%
70421Fosfaat6,9915%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,7715%
70707Protrombinetijd2,7715%
70468Melkzuur1,1115%
70469Magnesium5,5415%
70718Differentiele telling (machinaal)2,859%
70130Urinezuur18%
72570Thyroxine (vrij T4)18%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling18%
74801Eiwit68%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu48%
72573Thyrotrofine (TSH)18%
70428Angiotensine converting enzym38%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)18%
70460Triglyceriden2,487%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,3349%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,4923%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch316%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,516%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,516%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.18%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch17,493%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch17,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,4398%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,3449%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.12,1223%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)38%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,859%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,39100%
39692Preassessment opname.1,4164%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).6,3917%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,247%
;