(bv: 099699045, 029799052, 109799012, 149999037, 049999014, 020110102, 020108050, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110036) met declaratienummer (15A155)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij BlaaskankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,3471%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,6157%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,435%
190009Klinisch intercollegiaal consult.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,017%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,0496%
190205Verpleegdag klasse 3B.31,464%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7532%
39859Cysto-urethroscopie.1,528%
39860Chromocystoscopie.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,2949%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.2,6721%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,514%
39890CIC-instructie.17%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.237%
87678Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie.17%
88198Drainwissel na nefrostomie.17%
39888Intravesicale chemo-/immunotherapie.2,017%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,5957%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3253%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,542%
87070Echografie van de buikorganen.135%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.128%
39492Echografie van de buikorganen.1,7528%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.17%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.17%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.17%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.17%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.17%
120030Statisch skeletonderzoek.17%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.17%
120501PET WB (whole body), oncologie.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,73100%
70419Kreatinine9,13100%
70442Natrium9,27100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,86100%
70443Kalium9,56100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.17,7996%
70116Ureum7,2593%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,6989%
70715Trombocyten tellen5,979%
70703Bezinkingssnelheid1,8771%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.670%
74802Albumine2,770%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,0768%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,3868%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,4868%
74896Alkalische fosfatase2,1864%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,8963%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,5957%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,1356%
74801Eiwit1,5749%
70119Chloride1,8649%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,3246%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6742%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,435%
70421Fosfaat8,235%
74895Kreatine-fosfokinase1,7329%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,7528%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,2528%
70707Protrombinetijd1,2528%
70469Magnesium8,2628%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0124%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,9621%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,3321%
70307Amylase121%
70717Differentiele telling (hand)1,3321%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)221%
70496Osmolariteit214%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine114%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,514%
70424Alkali reserve2,514%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)6,3611%
72649Ferritine1,9111%
70303Sediment1,3510%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel27%
70716Reticulocyten tellen17%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.17%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk277%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling17%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief17%
72582Foliumzuur17%
70714Eosinofielen tellen17%
70460Triglyceriden2,063%
70425Cholesterol, totaal2,063%
70820BNP/NT-proBNP2,063%
74251Cholesterol, HDL2,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,6967%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk267%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch263%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch19,2260%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,528%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,0124%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,514%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig214%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief27%
70503Kweekproef op tuberculose2,017%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,017%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,017%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.3,017%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd2,017%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch6,027%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3321%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.12,835%
193012Enkelvoudige ergotherapie147%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten6,3312%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd48%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,9957%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.114%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,874%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5722%
39692Preassessment opname.17%
;