(bv: 069599043, 069499051, 192001055, 990316017, 191301009, 029399005, 029199284, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20110079) met declaratienummer (15A194)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,4250%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,435%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,533%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,57%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,57%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,7282%
190205Verpleegdag klasse 3B.36,618%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,1449%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,1425%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.17%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,57%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.14%
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder rŲntgencontrole.14%
32684Diagnostische pleurapunctie.34%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.14%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).14%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.2,418%
39977De eerste acute nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc.24%
39680Perifeer infuus inbrengen.14%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,468%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,3658%
87070Echografie van de buikorganen.1,6946%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,4539%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.228%
120030Statisch skeletonderzoek.1,6621%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,2514%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.114%
83290MRI thoracale wervelkolom.114%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,3311%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.111%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.17%
81290MRI hersenen17%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.17%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.14%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
120101Renografie (102).14%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.14%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.14%
89070Echografie onderste extremiteit.14%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).24%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.24%
120501PET WB (whole body), oncologie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium12,43100%
70443Kalium12,47100%
70419Kreatinine12,86100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,0896%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,2596%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,2296%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,5296%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,0496%
74896Alkalische fosfatase696%
70715Trombocyten tellen10,196%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,9796%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,2896%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.36,0693%
70116Ureum10,5393%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,689%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,6589%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.19,288%
74802Albumine781%
74801Eiwit3,3767%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,7561%
70718Differentiele telling (machinaal)4,1158%
70421Fosfaat3,253%
70707Protrombinetijd2,7949%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,9540%
70703Bezinkingssnelheid5,0436%
70303Sediment1,7436%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,835%
70469Magnesium3,635%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd335%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed232%
72573Thyrotrofine (TSH)2,3828%
70717Differentiele telling (hand)5,3828%
74895Kreatine-fosfokinase2,8828%
70119Chloride4,7528%
72649Ferritine1,1328%
70307Amylase2,8726%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,9122%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,8122%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,8321%
72570Thyroxine (vrij T4)2,3321%
70425Cholesterol, totaal218%
70437IJzer118%
70449Transferrine118%
70716Reticulocyten tellen1,3915%
74899Troponine, cardiale isovorm214%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,7514%
72582Foliumzuur114%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine114%
70460Triglyceriden2,3311%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,3311%
72646Parathormoon (PTH)111%
70714Eosinofielen tellen3,3311%
70704Bloedingstijd711%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie111%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,6711%
70483Ammoniak111%
74151Lipase2,3311%
77291Haptoglobine2,168%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,168%
70468Melkzuur1,57%
70737Tromboplastinetijd, partieel17%
70476Immunoglobuline, elk2,57%
70496Osmolariteit17%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,57%
70481Cellen tellen in liquor1,57%
74065HbAlc1,57%
72501Cortisol27%
70424Alkali reserve57%
70130Urinezuur17%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,525%
71739Micro-albumine in urine24%
70312Bloed (occult) in diverse materialen14%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel14%
70110Indican14%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)14%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling14%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)64%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu34%
74764Prealbumine14%
72576Trijoodthyronine (T3)24%
77363Bloedstollingsfactor XII14%
70487Fibrinogeen14%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)14%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)44%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)24%
70445IJzerbindingscapaciteit14%
74251Cholesterol, HDL14%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk14%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)24%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.24%
70738Trombinetijd34%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
70108Diaceetzuur14%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)74%
70202Bilirubine, kwalitatief14%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)14%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)14%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)14%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch14%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief14%
72543C-peptide14%
70221Chymotrypsine in faeces34%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor34%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,253%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,6946%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,1839%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,7633%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch19,3332%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,8932%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,7514%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,6711%
71105HBs antigeen1,57%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,57%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.37%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.17%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF34%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.24%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF34%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.44%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd104%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay14%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay44%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd14%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch14%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)24%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig54%
70914Protozoaire cysten (concentratie)14%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,0846%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,4432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.14%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk24%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay24%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.24%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.14,2528%
193012Enkelvoudige ergotherapie44%
193021Logopedie.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,3333%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten66%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5656%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8879%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,1328%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).14,6711%
190034Afwezigheidsdag24%
;