(bv: 979003003, 170901066, 069899216, 131999159, 079799025, 029199033, 029299056, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (20117036) met declaratienummer (15E055)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumorKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 35 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1344%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,1541%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4835%
190009Klinisch intercollegiaal consult.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,8110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.34,7280%
190205Verpleegdag klasse 3B.36,1520%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,3248%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,239%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.115%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,0115%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,0113%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.15%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.13%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.13%
38497Beenmergpunctie.13%
35501Diagnostische ascitespunctie.1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.1,376%
39680Perifeer infuus inbrengen.6,783%
120406Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sr-89.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2173%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1271%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2767%
87070Echografie van de buikorganen.1,2952%
120030Statisch skeletonderzoek.1,0121%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,5319%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.118%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,213%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,213%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.113%
120501PET WB (whole body), oncologie.113%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,2510%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,2510%
81290MRI hersenen1,2510%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,2710%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,189%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.18%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.18%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,55%
89070Echografie onderste extremiteit.1,55%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,035%
82202Skeletvrije opname oogbol en/of localisatie corpus alienum in oog(kas).13%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.13%
87090MRI abdomen.13%
86970Echografie van mamma.13%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.23%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.13%
120152Tumorlokalisatie mbv peptiden e.d. (153).13%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.13%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.13%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.13%
120280SPECT van abdomen.13%
88090MRI bekken.13%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.23%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.13%
88118Antegrade pyleografie.13%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
120060Longperfusieonderzoek.23%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine10,3295%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).10,0895%
70715Trombocyten tellen8,2895%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,3592%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,2192%
74896Alkalische fosfatase5,4192%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.30,7792%
70443Kalium10,8990%
70442Natrium10,7290%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,3689%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,0789%
70116Ureum9,1887%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,4784%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,3784%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,3682%
74802Albumine4,9282%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,5179%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,6579%
70703Bezinkingssnelheid1,960%
70421Fosfaat4,4859%
70718Differentiele telling (machinaal)3,9257%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,1355%
70303Sediment1,5447%
74801Eiwit2,4545%
70469Magnesium3,8143%
70707Protrombinetijd2,6440%
70119Chloride3,7639%
70307Amylase1,4137%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,6232%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,6431%
70717Differentiele telling (hand)2,8531%
74895Kreatine-fosfokinase1,6929%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,1928%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4628%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.328%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,4726%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,126%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2824%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,8922%
72582Foliumzuur1,1321%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1321%
70424Alkali reserve4,519%
70437IJzer1,2918%
72649Ferritine1,1518%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk2,4518%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,4618%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,916%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,4616%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6715%
72646Parathormoon (PTH)115%
74899Troponine, cardiale isovorm2,4714%
70449Transferrine1,213%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,213%
70716Reticulocyten tellen1,213%
70468Melkzuur1,3911%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)110%
70496Osmolariteit2,2510%
70476Immunoglobuline, elk2,959%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,959%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,49%
74151Lipase1,338%
74758Bence Jones eiwit1,338%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,028%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,078%
70130Urinezuur1,057%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,676%
70108Diaceetzuur15%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,55%
72501Cortisol15%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)15%
70219Leucocyten in faeces15%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,545%
77291Haptoglobine1,035%
70425Cholesterol, totaal1,035%
70481Cellen tellen in liquor3,64%
70460Triglyceriden6,753%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)13%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof133%
70820BNP/NT-proBNP13%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling13%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine13%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk23%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)13%
78192Erytrocytenvolume143%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.13%
71471Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief13%
70428Angiotensine converting enzym13%
70714Eosinofielen tellen13%
72559hCG, betavrij-humaan choriongonadodrofine23%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)23%
70110Indican13%
71739Micro-albumine in urine13%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk23%
79007Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-C)13%
70184Immuno-electroforese, na concentratie13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
70312Bloed (occult) in diverse materialen13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)93%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk303%
70738Trombinetijd13%
74065HbAlc23%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)53%
70215Melkzuur, kwantitatief13%
72508Aldosteron13%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
77451Antitrombine III activiteit13%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof13%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.13%
77363Bloedstollingsfactor XII23%
72550ACTH, corticotrofine13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
72647Renine13%
78041Zwangerschapsreactie uit serum13%
71472Hydroxytryptamine, 5-, (5-HT) (serotonine)1,172%
72642Gastrine1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6454%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7647%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,4442%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,5735%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,631%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1728%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,1715%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,613%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,613%
70517Beta lactamase test110%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay310%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch18%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,338%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling1,55%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,55%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,55%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,55%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd13%
70913Wormeieren (concentratie)13%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot13%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch13%
70914Protozoaire cysten (concentratie)13%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme23%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief13%
71105HBs antigeen13%
70608Paul en Bunnell, reactie van13%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).33%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7750%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,4336%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,7510%
79993CLB-referentietarief.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,7135%
193012Enkelvoudige ergotherapie4,55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,6724%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E14%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2361%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6771%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,1918%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).2,55%
190034Afwezigheidsdag2,55%
190038Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis.55%
190031Verkeerde bed13%
39692Preassessment opname.13%
;