(bv: 131999158, 990516014, 020109015, 070801012, 049899006, 990029002, 079799029, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (28899032) met declaratienummer (15C021)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 79 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.150%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.79100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.150%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.250%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.150%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80832Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysecatheter).150%
87678Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,5100%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.250%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.150%
120501PET WB (whole body), oncologie.150%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.150%
87070Echografie van de buikorganen.350%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.150%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.150%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.150%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70449Transferrine150%
74895Kreatine-fosfokinase250%
70119Chloride150%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)150%
70718Differentiele telling (machinaal)550%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).650%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd450%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.150%
74801Eiwit150%
72570Thyroxine (vrij T4)150%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling150%
70468Melkzuur150%
74896Alkalische fosfatase1850%
70303Sediment450%
72649Ferritine150%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed150%
70689C-reactive proteinen (CRP)2150%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)150%
70437IJzer150%
74802Albumine150%
72573Thyrotrofine (TSH)150%
70707Protrombinetijd450%
70476Immunoglobuline, elk350%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)250%
70307Amylase150%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1950%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed150%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)150%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)350%
70442Natrium850%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1850%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.450%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine150%
70715Trombocyten tellen2050%
70489ASAT, SGOT, transaminase1850%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2050%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.150%
74151Lipase150%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1850%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2150%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3450%
70443Kalium850%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1750%
70116Ureum850%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel150%
70716Reticulocyten tellen150%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.250%
77291Haptoglobine150%
70419Kreatinine850%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.150%
72501Cortisol150%
70703Bezinkingssnelheid350%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay950%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch350%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch150%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay450%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1650%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch250%
70608Paul en Bunnell, reactie van150%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch250%
71105HBs antigeen150%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)750%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk450%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.350%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.350%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd38100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
;