(bv: 991016008, 990516018, 979002206, 020109076, 131999170, 090501013, 990004058, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (28899039) met declaratienummer (15C027)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor van de lever


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor van de leverKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 49 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3550%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.734%
190011Eerste polikliniekbezoek.217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.46,9283%
190205Verpleegdag klasse 3B.5817%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,0166%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,3550%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,6950%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.517%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,5333%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,5333%
87078Abcesdrainage met echografie.417%
87098Drainwissel na abcesdrainage.217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,68100%
87070Echografie van de buikorganen.9,8783%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,0183%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.134%
87090MRI abdomen.117%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.117%
120082Galafvloed onderzoek (081).117%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).217%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,0316%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase17,6100%
70116Ureum14,08100%
70689C-reactive proteinen (CRP)23,13100%
70419Kreatinine19,11100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling22,29100%
70489ASAT, SGOT, transaminase16,76100%
70707Protrombinetijd6,54100%
70718Differentiele telling (machinaal)2,68100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).21,62100%
74896Alkalische fosfatase18,1100%
70442Natrium17,77100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk19,27100%
70715Trombocyten tellen21,62100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase16,76100%
70443Kalium18,44100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)12,6983%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8183%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,0183%
70703Bezinkingssnelheid3,2283%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.34,2383%
70717Differentiele telling (hand)3,567%
74801Eiwit5,0466%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,5566%
74802Albumine17,1466%
70307Amylase5,6750%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.250%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,3350%
70437IJzer2,750%
72649Ferritine3,0350%
70119Chloride234%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)134%
70421Fosfaat434%
70303Sediment134%
70737Tromboplastinetijd, partieel5,534%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,534%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed234%
70487Fibrinogeen134%
70716Reticulocyten tellen1,0233%
70445IJzerbindingscapaciteit2,5433%
74895Kreatine-fosfokinase1,0233%
72582Foliumzuur1,5333%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,5333%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,5333%
70431Vitamine A217%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)117%
71511Vitamine B1, Thiamine217%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling417%
72573Thyrotrofine (TSH)117%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)117%
70449Transferrine217%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)117%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)217%
70468Melkzuur117%
70424Alkali reserve317%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed217%
70714Eosinofielen tellen117%
78252Acetylglucoseaminidase, N117%
74803Myoglobine117%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym117%
70469Magnesium117%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)217%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk117%
70820BNP/NT-proBNP317%
70704Bloedingstijd2417%
74151Lipase117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)9,2683%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk6,4483%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,5666%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1250%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,6750%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch9,7850%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1434%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,534%
70503Kweekproef op tuberculose9,1533%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,0233%
70517Beta lactamase test117%
70914Protozoaire cysten (concentratie)117%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.217%
71105HBs antigeen117%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch117%
70620L-agglutinatie317%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief117%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay317%
70643Immunodiffusie reactie217%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay217%
70514Interactie MRC van twee antibiotica1517%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).217%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.117%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,0316%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,0316%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,0716%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,8183%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay234%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed117%
70827Zink1,0316%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2817%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2666%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2666%
39692Preassessment opname.117%
;