(bv: 979004012, 990004057, 099899069, 979001127, 990116007, 079799038, 029199214, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (28999007) met declaratienummer (15C035)

Verstrekking van chemotherapie bij Acute leukemie


Prijs van: Verstrekking van chemotherapie bij Acute leukemieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 17 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1516 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 21 310,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,3655%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5310%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.4,1231%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.25,0552%
190204Verpleegdag.22,2219%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0421%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,2818%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.1,4211%
38497Beenmergpunctie.1,1510%
39305Lumbaalpunctie.1,965%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,324%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,054%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,173%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,63%
39837Residubepaling longen.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190053Klinische verstrekking van cytostatica per infuus of injectie5,2161%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie5,5738%
39927Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen.1,2823%
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname2,3112%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,176%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,356%
39925Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren.1,825%
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,9256%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,5220%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,4520%
87070Echografie van de buikorganen.1,3313%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,29%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,697%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.1,176%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.15%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,154%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,063%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,353%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,172%
89070Echografie onderste extremiteit.1,042%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling20,4682%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).38,6982%
70715Trombocyten tellen22,7281%
70419Kreatinine13,478%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)10,2677%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,0275%
70443Kalium14,0775%
74896Alkalische fosfatase8,7175%
70442Natrium13,4275%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,5674%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,7673%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,0373%
70717Differentiele telling (hand)9,1467%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.28,9367%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.10,7564%
70116Ureum8,1463%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,7462%
74802Albumine6,5662%
70421Fosfaat7,5653%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.15,9252%
74801Eiwit5,952%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).12,9452%
70469Magnesium5,7151%
70718Differentiele telling (machinaal)5,249%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,9649%
70130Urinezuur6,6347%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)8,1537%
70707Protrombinetijd5,1133%
70716Reticulocyten tellen5,0929%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,5829%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)3,6426%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,925%
70119Chloride2,5719%
70704Bloedingstijd20,118%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,1317%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.3,4917%
70487Fibrinogeen7,6114%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,4714%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,8714%
70703Bezinkingssnelheid1,3812%
70307Amylase2,8811%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,0411%
70481Cellen tellen in liquor3,5211%
74895Kreatine-fosfokinase2,1510%
72649Ferritine1,49%
70424Alkali reserve2,969%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,538%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)13,258%
70303Sediment1,457%
77291Haptoglobine1,417%
70714Eosinofielen tellen5,257%
70460Triglyceriden2,217%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,077%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof4,126%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof42,116%
72573Thyrotrofine (TSH)1,336%
70738Trombinetijd2,726%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).3,825%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)6,345%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)3,045%
70468Melkzuur3,215%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,315%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,055%
77451Antitrombine III activiteit6,815%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)2,624%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief4,184%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,554%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)4,034%
70425Cholesterol, totaal1,834%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)64%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,413%
72570Thyroxine (vrij T4)1,743%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu8,873%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief2,873%
74151Lipase1,553%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,173%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,93%
70820BNP/NT-proBNP1,833%
70108Diaceetzuur1,863%
70496Osmolariteit1,573%
74251Cholesterol, HDL2,333%
70760Antiplasmine activeit, alfa-25,043%
72582Foliumzuur1,163%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,872%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,172%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,862%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,052%
70208Amylase2,772%
77093HLA-A, B, C, typering6,382%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch15,3345%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)11,2238%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,4337%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch8,5829%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig4,4528%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,4726%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.2,2723%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,8722%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,5421%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.6,3220%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,1419%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,2417%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,9716%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,5114%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.3,7313%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,0212%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,6112%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch7,7910%
71105HBs antigeen1,119%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch10,298%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch4,848%
70620L-agglutinatie1,647%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief3,656%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,075%
70503Kweekproef op tuberculose1,585%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,255%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch3,464%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,033%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,243%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)1,83%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch4,673%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media2,832%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera3,212%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,842%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,0932%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,3210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,4716%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.3,653%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,323%
72888Methotrexaat met immunoassay, inclusief eventuele herbepalingen5,192%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,1213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd6,2630%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E6,2623%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald6,5413%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E5,8812%
190421Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 300 ml4,554%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E3,694%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat4,593%
190398Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E5,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
191548Azacitidine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4810%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.2,584%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,537%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,5517%
38499Beenmergbeoordeling van puncties, die niet zelf zijn genomen.1,5412%
190034Afwezigheidsdag2,185%
;