(bv: 070401015, 990003011, 979001128, 119599015, 199299018, 020109102, 028899037, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (28999023) met declaratienummer (15C041)

Meer dan 56 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt


Prijs van: Meer dan 56 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / miltKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 72 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,971%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,7150%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2529%
190009Klinisch intercollegiaal consult.214%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,1743%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.72,1357%
190205Verpleegdag klasse 3B.71,8343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,9179%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,2529%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.214%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.114%
38497Beenmergpunctie.1,514%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).214%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.17%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.17%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.17%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).17%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.17%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.17%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).17%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.17%
39839Spirografische longfunctiebepaling.17%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.221%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.114%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.17%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,3893%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.279%
87070Echografie van de buikorganen.2,3364%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,7557%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.136%
120501PET WB (whole body), oncologie.129%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.121%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.121%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,3321%
82502Partiele gebitsstatus.114%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.214%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,514%
81290MRI hersenen114%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.114%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.114%
39494Echografie van het hart.1,514%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.114%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,514%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.114%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.114%
89070Echografie onderste extremiteit.1,514%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.17%
120031Meerfasen skeletonderzoek.17%
87090MRI abdomen.17%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.27%
39492Echografie van de buikorganen.17%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.27%
120013Schildklierscintigrafie.17%
83290MRI thoracale wervelkolom.17%
120060Longperfusieonderzoek.27%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.17%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.17%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).17%
120014Bijschildklieronderzoek.17%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.17%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.27%
84613Arhthrografie polsgewricht.17%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.37%
120030Statisch skeletonderzoek.17%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.27%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).48,9286%
74896Alkalische fosfatase22,8386%
70489ASAT, SGOT, transaminase18,6786%
70442Natrium36,3386%
70715Trombocyten tellen41,2586%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase22,5886%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk30,0886%
74891ALAT, SGPT, Transaminase22,586%
70443Kalium37,0886%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling37,8386%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)21,6786%
74802Albumine11,6479%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.22,8279%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10,3679%
70419Kreatinine38,8279%
70116Ureum25,8279%
74801Eiwit679%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.8,371%
70703Bezinkingssnelheid4,471%
70421Fosfaat8,171%
70689C-reactive proteinen (CRP)27,471%
70718Differentiele telling (machinaal)11,3364%
70469Magnesium7,5664%
70716Reticulocyten tellen257%
70119Chloride6,6357%
70307Amylase2,7557%
70717Differentiele telling (hand)1057%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,2950%
72582Foliumzuur1,1450%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1450%
72649Ferritine1,543%
70707Protrombinetijd12,1743%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.54,543%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling2,236%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).37,836%
72573Thyrotrofine (TSH)136%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,636%
70437IJzer1,236%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.22,836%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel5,7529%
77291Haptoglobine1,529%
74895Kreatine-fosfokinase1,7529%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2529%
70714Eosinofielen tellen5,7529%
70303Sediment2,529%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch8,2529%
70481Cellen tellen in liquor1,6721%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.121%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,6721%
70449Transferrine1,3321%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,3321%
70460Triglyceriden621%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof14,6721%
70468Melkzuur1,6721%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,3321%
70496Osmolariteit721%
70737Tromboplastinetijd, partieel14,6721%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,3321%
74151Lipase1,6721%
70445IJzerbindingscapaciteit121%
74764Prealbumine221%
70130Urinezuur18,3321%
70820BNP/NT-proBNP3,514%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.114%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof214%
70487Fibrinogeen114%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)614%
70731Bloedstollingsfactor II114%
74065HbAlc114%
70736Bloedstollingsfactor X114%
70732Bloedstollingsfactor V114%
70733Bloedstollingsfactor VII114%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)4,514%
70738Trombinetijd1514%
70424Alkali reserve114%
70438Vitamine E17%
70734Bloedstollingsfactor VIII17%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)17%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed27%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)157%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk27%
70425Cholesterol, totaal17%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief17%
70137Stikstof totaal (volgens Kjeldahl).37%
71511Vitamine B1, Thiamine17%
74804Glycoproteine, alfa-I-zure17%
70735Bloedstollingsfactor IX17%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie57%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)127%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)17%
77362Bloedstollingsfactor XI17%
70108Diaceetzuur77%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.17%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk27%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)17%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief47%
71512Vitamine B6, Pyridoxine17%
74805Antitrypsine, alfa-I17%
74758Bence Jones eiwit27%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)17%
72640Beta-2-microglobuline17%
77363Bloedstollingsfactor XII17%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)147%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym17%
70805Stikstofbalans (urine + faeces) gedurende 4 dagen27%
74796Immuno-electroforese van liquor, na concentratie17%
70431Vitamine A17%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)17%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.217%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.17%
72646Parathormoon (PTH)17%
72501Cortisol17%
74899Troponine, cardiale isovorm27%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)17%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)27%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)17%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief17%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)17%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor27%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu307%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2371%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2064%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk6,8964%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch12,557%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch6250%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay643%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,543%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,3343%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch11,7529%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,2529%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig6,529%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,529%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch27,2529%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.6,3321%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.5,3321%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,3321%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.1,6721%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,6721%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,3321%
71105HBs antigeen1,3321%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,6721%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,3321%
70517Beta lactamase test314%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1814%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)214%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.4,514%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief377%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera17%
70642Precipitatie reactie17%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).17%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF17%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch17%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media17%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,6764%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,436%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay9,529%
70827Zink114%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie27%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.17%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie187%
79993CLB-referentietarief.17%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.407%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.17,236%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.87%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd14,1873%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E11,2565%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald9,3351%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E7,8848%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten16,1417%
190420Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A7,412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191528Rituximab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.114%
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.17%
191543Caspofungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6357%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,557%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.214%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).17%
;