(bv: 020109023, 199299006, 020109074, 979002173, 099899073, 140801004, 099699071, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (28999024) met declaratienummer (15C042)

28 tot maximaal 56 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt


Prijs van: 28 tot maximaal 56 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / miltKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 83 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,5268%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,834%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1922%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.3,2928%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,8673%
190205Verpleegdag klasse 3B.39,1326%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0453%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,3326%
38497Beenmergpunctie.1,2511%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,239%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,17%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,17%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.1,255%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,575%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,295%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,435%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.13%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,253%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,253%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3111%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,145%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,0689%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,4242%
87070Echografie van de buikorganen.1,4334%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3531%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,1217%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,8215%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,2315%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,5813%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,4412%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.111%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,1211%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,079%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.19%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,088%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.18%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,258%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,187%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,77%
120030Statisch skeletonderzoek.1,17%
83290MRI thoracale wervelkolom.16%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,385%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,145%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.15%
39494Echografie van het hart.1,174%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.14%
81290MRI hersenen1,334%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.14%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.1,43%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,253%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.2,253%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.12%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).12%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).12%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.22%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.12%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen23,3891%
70442Natrium18,4991%
70443Kalium18,7591%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).34,0591%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,3491%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling22,7891%
74896Alkalische fosfatase9,0490%
70419Kreatinine18,7490%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,0489%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)10,0789%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,6689%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk11,4887%
70116Ureum13,7186%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.17,0685%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,3381%
74802Albumine7,5680%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,8378%
70718Differentiele telling (machinaal)8,9374%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.45,2772%
74801Eiwit5,2870%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,163%
70717Differentiele telling (hand)9,4661%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.9,9159%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).19,6457%
70421Fosfaat6,0853%
70703Bezinkingssnelheid3,2552%
70707Protrombinetijd6,447%
70469Magnesium5,4847%
70716Reticulocyten tellen4,7839%
70303Sediment1,7938%
70119Chloride3,5337%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,5636%
70307Amylase1,8732%
74895Kreatine-fosfokinase2,1732%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)10,2832%
70130Urinezuur5,5532%
72649Ferritine1,5830%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,4628%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,0527%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3126%
72582Foliumzuur1,325%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,7824%
77291Haptoglobine1,8822%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel5,3521%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,1921%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4221%
70424Alkali reserve520%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.2,5719%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof32,1518%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,518%
70437IJzer1,6518%
70714Eosinofielen tellen5,0418%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,6218%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie3,0417%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.4,1617%
70449Transferrine1,4616%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2516%
70820BNP/NT-proBNP1,3816%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,8615%
70737Tromboplastinetijd, partieel6,7114%
70476Immunoglobuline, elk4,8514%
70468Melkzuur2,0514%
70487Fibrinogeen2,512%
74151Lipase1,3912%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,511%
72640Beta-2-microglobuline1,5611%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).8,1911%
70496Osmolariteit2,59%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu12,939%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)3,219%
72646Parathormoon (PTH)1,079%
70460Triglyceriden1,469%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,859%
70445IJzerbindingscapaciteit1,838%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,428%
74251Cholesterol, HDL1,647%
70108Diaceetzuur2,097%
70425Cholesterol, totaal1,097%
72501Cortisol1,47%
70738Trombinetijd77%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,676%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.2,116%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,446%
70481Cellen tellen in liquor1,255%
74899Troponine, cardiale isovorm1,385%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,755%
74758Bence Jones eiwit1,385%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)5,385%
71739Micro-albumine in urine2,295%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)21,865%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep7,575%
70110Indican1,715%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)38,834%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk3,834%
74065HbAlc1,334%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)4,674%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief24%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk2,54%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,174%
70732Bloedstollingsfactor V1,43%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,23%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,43%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,253%
77451Antitrombine III activiteit1,253%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,753%
70208Amylase2,53%
70704Bloedingstijd1,253%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)13%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)13%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling3,253%
70483Ammoniak1,53%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk842%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie3,332%
70184Immuno-electroforese, na concentratie2,332%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk12%
70312Bloed (occult) in diverse materialen22%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.12%
74764Prealbumine12%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,672%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)62%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,332%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)1,332%
70128Kreatine25,672%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)2,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)7,8168%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch7,2768%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,0160%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,3659%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch26,1347%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,1939%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,3832%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,1728%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,8527%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6,4925%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig5,3320%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch11,1918%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,6718%
71105HBs antigeen1,4616%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch9,9116%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.4,6214%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch4,1914%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief5,3912%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,7212%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,6911%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,2710%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief5,239%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd4,089%
70503Kweekproef op tuberculose2,338%
70517Beta lactamase test1,647%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)2,277%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.9,27%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,27%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.2,37%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)17%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)2,676%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,135%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling8,575%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,334%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,43%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,43%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,43%
70913Wormeieren (concentratie)1,23%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,43%
70643Immunodiffusie reactie2,53%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd33%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch103%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch12%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).2,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,1747%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,4932%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).1,295%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.1,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,7614%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,7413%
79993CLB-referentietarief.5,755%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay13%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,0922%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd9,1454%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E7,3539%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald6,3934%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E5,1731%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten9,938%
190420Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A4,276%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat8,43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191528Rituximab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.15%
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6552%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.2,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,5275%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,5933%
190034Afwezigheidsdag55%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).9,332%
;