(bv: 990027150, 020108146, 079799031, 119499049, 179799043, 990089083, 990089039, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (28999060) met declaratienummer (15E078)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / miltKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 34 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 6 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 9 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.6,7266%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,7440%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0336%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.15,4748%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,5377%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,3614%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5655%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,2516%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,58%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.17%
38497Beenmergpunctie.15%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.1,45%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.13%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.13%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.2,333%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.12%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.12%
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder rŲntgencontrole.1,52%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,52%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.2,52%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.32%
39839Spirografische longfunctiebepaling.32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.6,8614%
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.2,339%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,4978%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3127%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,426%
87070Echografie van de buikorganen.1,626%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,5917%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,0617%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,2313%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,110%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,119%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,789%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.19%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2,119%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.18%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,138%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.18%
120030Statisch skeletonderzoek.17%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,297%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,176%
81290MRI hersenen1,45%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.15%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,45%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,54%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,254%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1,54%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).14%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.23%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.13%
88090MRI bekken.1,333%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.12%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.22%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.12%
39494Echografie van het hart.12%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.12%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.12%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.12%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.12%
86970Echografie van mamma.12%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling24,4896%
70715Trombocyten tellen25,5295%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).29,2595%
70419Kreatinine16,9394%
70442Natrium16,2793%
70443Kalium16,5293%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,2392%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,2892%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,0291%
74896Alkalische fosfatase6,9191%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,9790%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk8,1988%
70116Ureum12,9387%
70718Differentiele telling (machinaal)7,484%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.47,884%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16,3283%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,9382%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,7380%
74802Albumine5,5876%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).35,8666%
74801Eiwit4,0365%
70717Differentiele telling (hand)7,9564%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.16,1158%
70703Bezinkingssnelheid3,3955%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,751%
70421Fosfaat3,8947%
70303Sediment2,1146%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)27,0242%
70707Protrombinetijd4,5741%
70469Magnesium3,6839%
70307Amylase2,1438%
70716Reticulocyten tellen5,7838%
72649Ferritine234%
70119Chloride4,131%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,2830%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,9730%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,8229%
74895Kreatine-fosfokinase2,3229%
72573Thyrotrofine (TSH)1,7226%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).12,7924%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2524%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.2,9623%
70130Urinezuur4,6123%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel18,3923%
72582Foliumzuur1,1822%
70468Melkzuur1,6221%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,121%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof36,620%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,5819%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,9519%
70476Immunoglobuline, elk4,9519%
70437IJzer1,5819%
77291Haptoglobine1,5819%
70714Eosinofielen tellen617%
70449Transferrine1,6517%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.5,1916%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu20,4715%
72570Thyroxine (vrij T4)1,5315%
70820BNP/NT-proBNP2,4314%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,0813%
70487Fibrinogeen3,4212%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,3312%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch5,3611%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).3,8211%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof211%
70425Cholesterol, totaal1,710%
74899Troponine, cardiale isovorm1,679%
70460Triglyceriden29%
74151Lipase1,758%
70496Osmolariteit28%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)29,437%
70659Membraan immunofluorescentie (ter bepaling van het B-lymfocyten)16,717%
72640Beta-2-microglobuline2,297%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)2,147%
70445IJzerbindingscapaciteit2,147%
70424Alkali reserve1,867%
70481Cellen tellen in liquor2,676%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)3,176%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,336%
74758Bence Jones eiwit1,56%
74251Cholesterol, HDL1,336%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)6,336%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk25%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep13,85%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk2,65%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief15%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,85%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)15%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,25%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,25%
74065HbAlc1,54%
70483Ammoniak14%
71739Micro-albumine in urine1,754%
72646Parathormoon (PTH)14%
74764Prealbumine1,754%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,673%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)23%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)23%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,333%
72501Cortisol1,673%
70110Indican33%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)5,333%
70428Angiotensine converting enzym13%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,673%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)2,673%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,333%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)13%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)10,333%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,52%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)12%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit12%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)32%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,52%
70108Diaceetzuur3,52%
70735Bloedstollingsfactor IX12%
70704Bloedingstijd152%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)142%
70184Immuno-electroforese, na concentratie1,52%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk92%
70202Bilirubine, kwalitatief22%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)22%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)12%
70208Amylase12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)7,9467%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,6556%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,355%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,7447%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch25,2237%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,7233%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,9626%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,1723%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,1921%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,0520%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,5819%
71105HBs antigeen1,1118%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,8318%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,9417%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,0813%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch13,4212%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,9111%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd4,110%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,229%
70503Kweekproef op tuberculose17%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief8,676%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,176%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,176%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,85%
70517Beta lactamase test1,65%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch18,65%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,85%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd54%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch1,254%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.23%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,52%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,52%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling62%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,441%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,3532%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.7,921%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,6819%
79993CLB-referentietarief.5,577%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.20,5628%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,333%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.12%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd21,6765%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E322%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald1016%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E10,516%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E38%
190420Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6157%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.2,638%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,9261%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.5,4433%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).7,679%
190034Afwezigheidsdag22%
;