(bv: 029199230, 979002156, 029199276, 089999012, 029199157, 119499034, 991516003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29099003) met declaratienummer (15C049)

Operatief verwijderen van het strottenhoofd of de luchtpijp of uitgebreide verwijdering van lymfklieren uit de hals bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas


Prijs van: Operatief verwijderen van het strottenhoofd of de luchtpijp of uitgebreide verwijdering van lymfklieren uit de hals bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkasKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 21 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 159 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 17 635,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,0692%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2144%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,1818%
190055Dagverpleging II.1,0113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.25,7760%
190204Verpleegdag.22,5524%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).2,1861%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3742%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,4426%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,0322%
39116Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.1,3311%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).5,555%
32280Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,834%
32282Diagnostische directe laryngoscopie onder de operatiemicroscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s).14%
34380Diagnostische oesophagoscopie, waaronder begrepen oesophagusmanometrie en inclusief eventuele proefexcisie(s).1,174%
190703Spraakaudiometrie - audiologisch centrum13%
32283Stroboscopisch onderzoek.1,23%
190702Toonaudiometrie - audiologisch centrum13%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,833%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,223%
34382Diagnostische oesophagoscopie inclusief eventuele oesophagus manometrie met behulp van fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,183%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,53%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32231Pharynx-larynxextirpatie inclusief evt. inbrengen ventiel-stemprothese.1,0253%
32223Halfzijdige larynxextirpatie.1,0132%
33730Therapeutische verwijdering van alle lymfklieren tussen onderkaak en clavicula incl. verwijdering van de musculus sternocleidomastoideus en vena jugularis.1,3624%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.1,1521%
33741Regionale lymfklierextirpatie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).1,7119%
32203Tracheotomie.1,1217%
38851Blootleggen en doorsnijden van pezen of spieren.1,0415%
30616Subtotale strumectomie, open procedure (zie 030613 voor endoscopisch).1,0915%
32216Therapeutische directe laryngoscopie onder de operatiemicroscoop ter verwijdering van een of meerdere gezwellen van de larynx.1,0915%
39025Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/of oesophagus.1,4611%
30460Neurolysen zonder operatiemicroscoop of loupevergroting.2,9410%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,0710%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,328%
32214Therapeutische directe laryngoscopie ter verwijdering van een of meerdere gezwellen en/of corpora aliena.1,577%
33780Diagnostische lymfklierextirpatie, supraclaviculair of infraclaviculair (excl. sentinel node procedure zie 033781 voor open procedure en 033782 voor laparoscopisch).1,36%
34309Oesophagotomie, open procedure (zie 034308 voor endoscopisch).1,145%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,575%
34301Operatieve behandeling oesophagusstenose, open procedure (zie 034303 voor endoscopisch).1,184%
30661Extirpatie van een of meerdere tumoren, uitgaande van de glandulae parathyreoideae, open procedure (zie 030662 voor endoscopisch).1,184%
32275Resectie aandoening trachea- en/of carina, open procedure (zie 032276 voor endoscopisch).1,753%
34223Totale extirpatie van het oppervlakkig deel van de glandula parotis.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,135%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,533%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1471%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,3939%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,6436%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2133%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,0621%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,1620%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,114%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,0612%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,0711%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.18%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,184%
81290MRI hersenen13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).15,8687%
70442Natrium10,9285%
70443Kalium10,9485%
70419Kreatinine8,3383%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,7782%
70715Trombocyten tellen8,2278%
70116Ureum8,3373%
74802Albumine7,3773%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.9,9272%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,6672%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,7569%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,0668%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,7368%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,1567%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,2765%
74896Alkalische fosfatase6,2162%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,7357%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,956%
74801Eiwit6,2454%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,2953%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,344%
70469Magnesium4,5544%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed9,2642%
70421Fosfaat9,3240%
72573Thyrotrofine (TSH)2,5339%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6737%
70119Chloride2,4735%
72570Thyroxine (vrij T4)2,6834%
70707Protrombinetijd5,4733%
70703Bezinkingssnelheid2,2828%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,7624%
70737Tromboplastinetijd, partieel6,5119%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,8717%
70468Melkzuur7,7117%
72649Ferritine2,1815%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,3415%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,0715%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,5614%
74895Kreatine-fosfokinase2,4413%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,1413%
70424Alkali reserve23,5311%
70717Differentiele telling (hand)3,4911%
70487Fibrinogeen1,079%
70307Amylase1,739%
70738Trombinetijd2,767%
70303Sediment1,367%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,187%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)10,297%
70704Bloedingstijd5,667%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu4,366%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,446%
70130Urinezuur1,785%
70820BNP/NT-proBNP1,865%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,824%
70460Triglyceriden1,174%
72575Thyroxine (T4)2,344%
72576Trijoodthyronine (T3)1,334%
70128Kreatine10,544%
72646Parathormoon (PTH)23%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)1,23%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,63%
70437IJzer1,013%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).13%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,753%
70496Osmolariteit2,753%
70425Cholesterol, totaal13%
70449Transferrine1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1227%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,4524%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,0323%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch22,0417%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,3515%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,0612%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,8512%
70517Beta lactamase test1,295%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,834%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,024%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,4289%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,4124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,9730%
193021Logopedie.4,527%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,279%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6613%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,385%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,174%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7658%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,8133%
34181Behandeling maligne tumoren larynx1,0322%
39692Preassessment opname.1,3518%
190034Afwezigheidsdag2,098%
195001Behandeling door tandarts met huispraktijk voor niet-AWBZ instellingen die niet voldoen aan de criteria zoals voor de zelfstandige centra bijzondere tandheelkunde.6,245%
39691Preassessment dagopname.1,042%
;