(bv: 990116020, 029299024, 990030014, 099899018, 059899014, 119999008, 131999244, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29099008) met declaratienummer (15C054)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkasKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 117 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,4268%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,643%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,8337%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,73%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).5,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,4615%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,2689%
190205Verpleegdag klasse 3B.36,6911%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,3254%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,5749%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,9219%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,1813%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,2813%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,5512%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,3512%
39837Residubepaling longen.1,512%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,4711%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,2910%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,56%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,176%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,55%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,474%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,364%
32686Diagnostische transthoracale longpunctie.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.1,82%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,6813%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,5311%
32688Therapeutische pleurapunctie.1,724%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,6692%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,7673%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3841%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,1433%
87070Echografie van de buikorganen.1,3519%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,1818%
81290MRI hersenen1,2814%
120030Statisch skeletonderzoek.1,2111%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,4511%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,369%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,689%
120060Longperfusieonderzoek.1,177%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.2,197%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,247%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,137%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,227%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,615%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,325%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,065%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,185%
89070Echografie onderste extremiteit.1,334%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,614%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,144%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,413%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,363%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,243%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,23%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,112%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,222%
34383Endo-echografie.1,132%
39494Echografie van het hart.1,252%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,132%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,382%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,3496%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,7496%
70443Kalium10,7995%
70419Kreatinine10,4295%
70442Natrium10,8795%
70715Trombocyten tellen9,1594%
70116Ureum8,9692%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,7790%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.29,0189%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,789%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,5588%
74896Alkalische fosfatase4,6687%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,7287%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,5286%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,3684%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,4777%
74802Albumine4,0876%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,9875%
70718Differentiele telling (machinaal)3,9261%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,8660%
70703Bezinkingssnelheid357%
74801Eiwit2,2452%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,5944%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,0241%
70421Fosfaat3,339%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,0836%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,9935%
74895Kreatine-fosfokinase2,0634%
70717Differentiele telling (hand)3,331%
70119Chloride2,7128%
70707Protrombinetijd4,5228%
70469Magnesium3,3224%
70307Amylase1,5524%
70303Sediment1,6624%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,8820%
70820BNP/NT-proBNP1,7618%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,0717%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4716%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,4814%
70424Alkali reserve3,1611%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1911%
74899Troponine, cardiale isovorm1,5311%
70468Melkzuur1,6711%
70714Eosinofielen tellen2,3611%
70425Cholesterol, totaal1,5910%
72582Foliumzuur1,1810%
72570Thyroxine (vrij T4)1,469%
72649Ferritine1,379%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,898%
70496Osmolariteit1,958%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,618%
70716Reticulocyten tellen1,288%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,747%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,937%
70108Diaceetzuur1,747%
70130Urinezuur1,87%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,947%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,37%
70437IJzer1,26%
70460Triglyceriden1,786%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)5,715%
70449Transferrine1,25%
70487Fibrinogeen1,225%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu4,125%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,355%
70110Indican1,214%
74151Lipase1,364%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,314%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,364%
74251Cholesterol, HDL1,514%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,714%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.23%
77291Haptoglobine1,13%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,493%
70312Bloed (occult) in diverse materialen12%
71511Vitamine B1, Thiamine12%
70483Ammoniak1,552%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,966%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,1554%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,9445%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,7443%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,2236%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,1230%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,0826%
70503Kweekproef op tuberculose2,1124%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,0322%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,4714%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,114%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,7412%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,4711%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,9711%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,369%
70517Beta lactamase test1,738%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,946%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,526%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,66%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,635%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay24%
71105HBs antigeen1,314%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,83%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,762%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd10,882%
70643Immunodiffusie reactie2,632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,9962%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,4930%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.1,26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,96%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed25%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.14,2335%
193021Logopedie.5,764%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,4618%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,575%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,8152%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.2,124%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,093%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,9866%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,1718%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).10,667%
190034Afwezigheidsdag3,694%
39692Preassessment opname.1,223%
;