(bv: 990316072, 029399017, 990027193, 990216021, 149999064, 039999027, 979002004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29099062) met declaratienummer (15E099)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkasKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2956%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.124%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,6724%
190009Klinisch intercollegiaal consult.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,4784%
190205Verpleegdag klasse 3B.35,516%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2252%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.116%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.116%
39837Residubepaling longen.28%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.18%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.18%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.28%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.18%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).18%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.18%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.116%
120412Consult, niet gevolgd door een nucleair geneeskundige behandeling.18%
39680Perifeer infuus inbrengen.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1884%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1172%
87070Echografie van de buikorganen.1,1456%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2956%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,4128%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.124%
120030Statisch skeletonderzoek.124%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.116%
39494Echografie van het hart.116%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.116%
83290MRI thoracale wervelkolom.18%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.18%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.18%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.18%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).18%
120230SPECT van skelet detail.18%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.18%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.18%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.18%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.18%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.18%
81290MRI hersenen28%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.18%
120060Longperfusieonderzoek.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,78100%
70419Kreatinine10,59100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,08100%
70116Ureum9,88100%
74896Alkalische fosfatase5,02100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,18100%
70442Natrium12,66100%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,18100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,04100%
70443Kalium12,58100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,34100%
70715Trombocyten tellen7,33100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.36,2692%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,0892%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,892%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,0192%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,8592%
70703Bezinkingssnelheid1,2272%
74802Albumine5,1468%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3468%
70421Fosfaat4,3864%
74801Eiwit1,5756%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2956%
70718Differentiele telling (machinaal)2,7156%
70469Magnesium3,1456%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3348%
74895Kreatine-fosfokinase2,3444%
70707Protrombinetijd4,6844%
70307Amylase240%
70303Sediment1,440%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,7636%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,532%
70717Differentiele telling (hand)1,2532%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,7532%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,2532%
70425Cholesterol, totaal1,532%
70130Urinezuur1,4128%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,6724%
72649Ferritine124%
70460Triglyceriden1,6724%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.124%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,6724%
70119Chloride224%
72646Parathormoon (PTH)1,3324%
70737Tromboplastinetijd, partieel8,516%
74251Cholesterol, HDL116%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.116%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)216%
74065HbAlc116%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,516%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)3,516%
74151Lipase116%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,516%
70496Osmolariteit8,516%
72501Cortisol28%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit18%
70449Transferrine18%
70108Diaceetzuur18%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel28%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)38%
70481Cellen tellen in liquor18%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu48%
70437IJzer18%
70716Reticulocyten tellen28%
70738Trombinetijd18%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)18%
70483Ammoniak18%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)18%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen48%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief18%
70468Melkzuur28%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).28%
70424Alkali reserve38%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie28%
70487Fibrinogeen18%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling18%
74805Antitrypsine, alfa-I18%
70655Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50)38%
72582Foliumzuur18%
77451Antitrombine III activiteit18%
70820BNP/NT-proBNP28%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)18%
72420IgG subklassen48%
70735Bloedstollingsfactor IX18%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine18%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)58%
70476Immunoglobuline, elk38%
71739Micro-albumine in urine138%
74899Troponine, cardiale isovorm28%
74758Bence Jones eiwit3,64%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,5768%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,6968%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,3348%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,2936%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,8536%
70503Kweekproef op tuberculose1,2532%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch232%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,2532%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,2228%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch19,3324%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch416%
71105HBs antigeen18%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)18%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay118%
70913Wormeieren (concentratie)18%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling18%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd38%
70914Protozoaire cysten (concentratie)28%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot18%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch48%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay18%
70517Beta lactamase test38%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig38%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).18%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.5,44%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,84%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.3,64%
71013Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media1,84%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.3,64%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,840%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,840%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.38%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed18%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk18%
72849Nicotine/cotinine m.b.v. immunoassay28%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,960%
193012Enkelvoudige ergotherapie78%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,180%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.38%
;