(bv: 131999193, 099499027, 990089089, 020110006, 099699016, 120401010, 020117010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199003) met declaratienummer (15B511)

Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Dikkedarm-/endeldarmkanker


Prijs van: Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Dikkedarm-/endeldarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 17 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 271 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 35 210,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7575%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2769%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1422%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.16,81100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2453%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.116%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.116%
39839Spirografische longfunctiebepaling.116%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,339%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).16%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.13%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).13%
39859Cysto-urethroscopie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39958Hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) in combinatie met cytoreductie.1100%
33822Stageringslaparotomie bijvoorbeeld maligne lymfomen inclusief miltextirpatie en eventuele fixatie van de ovaria (zie 033824 voor stageringslaparoscopie).134%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.134%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,0934%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).125%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).125%
35512Proeflaparotomie.1,816%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).113%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).113%
34502Aanleggen gastrostomie als onderdeel van een laparotomie, open procedure (zie 034504 voor endoscopisch).19%
37111Abdominale uterus extirpatie.19%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).16%
35026Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).16%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).16%
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.16%
34792Enterostomie als onderdeel van een laparotomie of om andere redenen, open procedure (zie 034793 voor endoscopisch).16%
36916Operatie aan het adnexum in verband met een ovariumtumor of ontstekingen, open procedure (zie 036915 voor endoscopisch).1,56%
36195Ureter operatie, open procedure (zie 036197 voor laparoscopisch).13%
37150Debulking operatie.13%
30700Bijnier operatie, open procedure (zie 030701 voor laparoscopisch) (excl. resectie bijnier, met of zonder excisie omliggend weefsel, zie 030702).13%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).13%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.13%
36237Operatieve behandeling van een blaasruptuur, open procedure (zie 036238 voor laparoscopische hechting van een blaasruptuur).13%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).13%
33721Uitgebreide verwijdering van para-aortale lymfklieren, open procedure (zie 033723 voor laparoscopisch).13%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).13%
34612Resectie meckel's divertikel, inclusief eventuele appendectomie, open procedure (zie 034613 voor endoscopisch).13%
35770Hernia diaphragmatica, abdominaal, open procedure (zie 035774 voor endoscopisch, zie 034470 voor open fundoplicatie).13%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).13%
33820Miltoperatie, waaronder extirpatie, open procedure (zie 033821 voor laparoscopisch).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,0838%
190053Klinische verstrekking van cytostatica per infuus of injectie119%
39680Perifeer infuus inbrengen.19%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.13%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.13%
39684Inbrengen thoraxdrain.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,2159%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,8356%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3634%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.119%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).113%
87090MRI abdomen.113%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.19%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.1,56%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.1,56%
87070Echografie van de buikorganen.16%
88118Antegrade pyleografie.13%
120131Receptorenonderzoek gedurende twee dagen.13%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.13%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
88090MRI bekken.13%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.15100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,91100%
70419Kreatinine9,3297%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,2394%
70443Kalium9,8394%
70116Ureum7,6691%
70442Natrium9,9688%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,8688%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,6488%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,5684%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,0472%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,0472%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,9672%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,0969%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,9569%
74896Alkalische fosfatase6,5266%
70715Trombocyten tellen9,7166%
70421Fosfaat6,8563%
74802Albumine763%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk11,7563%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,7459%
70469Magnesium6,5859%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,5359%
70707Protrombinetijd6,1853%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,8853%
74801Eiwit2,6747%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk2,0744%
70119Chloride1,7144%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd6,3841%
70718Differentiele telling (machinaal)3,7525%
72649Ferritine2,519%
70445IJzerbindingscapaciteit2,519%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,1719%
70437IJzer2,519%
70460Triglyceriden1,216%
70703Bezinkingssnelheid1,513%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,2513%
70108Diaceetzuur1,679%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2,339%
70468Melkzuur16%
70307Amylase16%
70424Alkali reserve76%
70714Eosinofielen tellen16%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,56%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief16%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).23%
72570Thyroxine (vrij T4)13%
74895Kreatine-fosfokinase33%
70820BNP/NT-proBNP23%
72573Thyrotrofine (TSH)13%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen13%
70476Immunoglobuline, elk13%
70425Cholesterol, totaal13%
74803Myoglobine23%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym33%
70215Melkzuur, kwantitatief13%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)13%
70717Differentiele telling (hand)13%
74899Troponine, cardiale isovorm33%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
70303Sediment23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,5744%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,4641%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch22,331%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,831%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,7828%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,525%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,416%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,7513%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6375%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,1719%
72896Lithium23%
70827Zink13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.21,6434%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,1755%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat236%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191504Oxaliplatine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,56%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.23%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,394%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,2747%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).2,416%
190034Afwezigheidsdag36%
;