(bv: 192001043, 991116029, 020110065, 029199078, 109799044, 149399057, 020107007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29199098) met declaratienummer (15E121)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,7149%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,0847%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,339%
190009Klinisch intercollegiaal consult.83%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,5620%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,6985%
190205Verpleegdag klasse 3B.42,214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0440%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,3317%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,2511%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,1110%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,56%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.13%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.13%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.13%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.13%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.13%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.23%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.13%
39942Huidreactie volgens Mantoux.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,517%
39928Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie.1,338%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.16%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.26%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.13%
35502Therapeutische ascitespunctie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,7664%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1658%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2348%
87070Echografie van de buikorganen.1,5344%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,6243%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,2511%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,5211%
120030Statisch skeletonderzoek.1,39%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,338%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,678%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.18%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,028%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.16%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.16%
81290MRI hersenen16%
89070Echografie onderste extremiteit.16%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.16%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.23%
120102Renografie met farmacologische interventie.13%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.13%
84025Flebografie van een arm inclusief de benodigde venapunctie.13%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
120034Skeletdensitometrie heupen.13%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.13%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.13%
83290MRI thoracale wervelkolom.13%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.13%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.13%
82070Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten.13%
39494Echografie van het hart.13%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.13%
88090MRI bekken.13%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium13,0595%
70443Kalium13,2995%
70419Kreatinine12,9195%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,8595%
70715Trombocyten tellen10,9593%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,2493%
70116Ureum10,4489%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,4289%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.32,9489%
74896Alkalische fosfatase5,9587%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,0287%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,9587%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,9587%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,9987%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.18,0487%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,8287%
74802Albumine5,1884%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,8183%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)2,0161%
70718Differentiele telling (machinaal)4,1261%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,559%
74801Eiwit3,2655%
70703Bezinkingssnelheid3,0353%
70421Fosfaat4,950%
70307Amylase1,9944%
70469Magnesium5,1540%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,8639%
70303Sediment1,7139%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,538%
70717Differentiele telling (hand)3,3838%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,5436%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,0931%
70707Protrombinetijd2,6431%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,1530%
70119Chloride3,1227%
72649Ferritine1,5226%
74895Kreatine-fosfokinase2,4425%
72582Foliumzuur1,1322%
70424Alkali reserve422%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2522%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2520%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,7120%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,517%
74151Lipase2,1717%
70449Transferrine1,216%
70437IJzer1,216%
70468Melkzuur1,4316%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1515%
70460Triglyceriden214%
70716Reticulocyten tellen1,214%
77291Haptoglobine1,511%
70425Cholesterol, totaal1,511%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,2511%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)18%
70704Bloedingstijd8,338%
70496Osmolariteit18%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch5,678%
70108Diaceetzuur2,338%
70714Eosinofielen tellen1,338%
70130Urinezuur1,356%
74251Cholesterol, HDL16%
71512Vitamine B6, Pyridoxine16%
72646Parathormoon (PTH)16%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym16%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk4,56%
74899Troponine, cardiale isovorm36%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie26%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)15,56%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,56%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel16%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)16%
71511Vitamine B1, Thiamine16%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)1,254%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,374%
70445IJzerbindingscapaciteit1,874%
70483Ammoniak1,713%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).63%
77451Antitrombine III activiteit13%
70110Indican23%
72112Oxaalzuur13%
70732Bloedstollingsfactor V13%
70184Immuno-electroforese, na concentratie13%
70487Fibrinogeen13%
72511Testosteron13%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen13%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)13%
70114Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief13%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
70208Amylase23%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)13%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)23%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie13%
70212Calcium in faeces.13%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor13%
71739Micro-albumine in urine13%
70820BNP/NT-proBNP13%
72640Beta-2-microglobuline13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
72422Viscositeit63%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling23%
72641Calcitonine23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,954%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,2143%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,2243%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,2741%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,6940%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1338%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,8620%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,819%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,819%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.36%
70517Beta lactamase test16%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.26%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch16%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig13%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay13%
70503Kweekproef op tuberculose13%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.43%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)13%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief23%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)23%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media33%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay13%
71102Typering van geisoleerd virusstam33%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch23%
70514Interactie MRC van twee antibiotica13%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd63%
71105HBs antigeen23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,8334%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay56%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.23%
70827Zink13%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch23%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,5625%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.16%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog16%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.2,56%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog13%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog13%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)13%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd521%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.2,56%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191504Oxaliplatine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,3154%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,2977%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,5428%
190034Afwezigheidsdag16%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).27,56%
;