(bv: 029799024, 991216021, 990026019, 149999079, 099699097, 079899020, 020108156, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29299009) met declaratienummer (15C147)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van lip / mond- / keelholte / halsKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7367%
190011Eerste polikliniekbezoek.137%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,5567%
190205Verpleegdag klasse 3B.33,3933%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3,7524%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,6618%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,3318%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.16%
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder rŲntgencontrole.16%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).26%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.26%
39066Coagulatie van maligne tumoren van rectum, vulva of mondholte als uitgebreide ingreep.16%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.312%
87058Abcesdrainage met RŲntgen.16%
87698Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.382%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3337%
87070Echografie van de buikorganen.1,831%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,231%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,831%
120501PET WB (whole body), oncologie.131%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.118%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.118%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.3,3318%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).112%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.112%
81290MRI hersenen112%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,512%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.16%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.16%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.16%
82445CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren.16%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.16%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.16%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.26%
89070Echografie onderste extremiteit.16%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium17,1594%
70443Kalium17,6194%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,2294%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,7294%
70715Trombocyten tellen10,3794%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).17,5594%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,892%
70116Ureum12,3588%
70419Kreatinine12,8488%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,5786%
70421Fosfaat9,3686%
74896Alkalische fosfatase5,1486%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,3686%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,2186%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.11,8686%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.20,482%
70469Magnesium10,8580%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,2380%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,2380%
74802Albumine12,5873%
70718Differentiele telling (machinaal)7,2573%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,2767%
70119Chloride2,5655%
70707Protrombinetijd749%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8643%
70703Bezinkingssnelheid2,7143%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,1737%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,231%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,631%
70424Alkali reserve5,831%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed12,431%
72649Ferritine131%
74895Kreatine-fosfokinase1,631%
72570Thyroxine (vrij T4)4,2524%
72573Thyrotrofine (TSH)4,524%
72582Foliumzuur124%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,6718%
70717Differentiele telling (hand)1,6718%
70303Sediment1,6718%
70307Amylase1,6718%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine118%
70449Transferrine118%
70496Osmolariteit1,3318%
70437IJzer118%
74801Eiwit6,3318%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,6718%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)112%
70820BNP/NT-proBNP112%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym112%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch212%
70737Tromboplastinetijd, partieel512%
70716Reticulocyten tellen1,512%
70130Urinezuur36%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.26%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)16%
74151Lipase26%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.36%
74803Myoglobine16%
70704Bloedingstijd16%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)16%
70487Fibrinogeen16%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)16%
70445IJzerbindingscapaciteit26%
71511Vitamine B1, Thiamine16%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)26%
74899Troponine, cardiale isovorm16%
74764Prealbumine16%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)16%
71512Vitamine B6, Pyridoxine16%
74064Geglyceerde hemoglobine16%
72501Cortisol16%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu26%
70128Kreatine256%
70738Trombinetijd16%
70468Melkzuur46%
77451Antitrombine III activiteit16%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,9769%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,1963%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,3657%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,2549%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch28,3745%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,4343%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,3337%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,3318%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.112%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch212%
70643Immunodiffusie reactie512%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch38%
71105HBs antigeen16%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.16%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay26%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum26%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.16%
70517Beta lactamase test16%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)16%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)16%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF36%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch36%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF36%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch3,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3849%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,512%
70827Zink16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1237%
193021Logopedie.46%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd322%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten46%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6280%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,1349%
195001Behandeling door tandarts met huispraktijk voor niet-AWBZ instellingen die niet voldoen aan de criteria zoals voor de zelfstandige centra bijzondere tandheelkunde.618%
190034Afwezigheidsdag36%
34176Behandeling maligne tumoren mondholte26%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).146%
;