(bv: 990316043, 991316009, 131999228, 972802093, 979002175, 140801006, 069899209, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29399047) met declaratienummer (15E243)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.133%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3667%
190205Verpleegdag klasse 3B.3533%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.133%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.133%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.133%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.133%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,33100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.167%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.333%
87070Echografie van de buikorganen.133%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.133%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.133%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,33100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,33100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,33100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,33100%
70442Natrium7,33100%
70489ASAT, SGOT, transaminase3100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.17100%
70419Kreatinine9100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3100%
70443Kalium7,33100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,33100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,67100%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,33100%
74896Alkalische fosfatase3100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8100%
74801Eiwit1,33100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2100%
70116Ureum3,33100%
70703Bezinkingssnelheid1,33100%
74802Albumine1,67100%
70715Trombocyten tellen2,67100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch267%
70483Ammoniak133%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed633%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling233%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine133%
70206Vertering, kwalitatief133%
70717Differentiele telling (hand)233%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.133%
70707Protrombinetijd333%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel133%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief133%
70421Fosfaat233%
72570Thyroxine (vrij T4)133%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.133%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling133%
70455Cholinesterase133%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)133%
70307Amylase133%
70820BNP/NT-proBNP133%
72573Thyrotrofine (TSH)133%
70714Eosinofielen tellen133%
70469Magnesium133%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)233%
72649Ferritine133%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen233%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.133%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)133%
72582Foliumzuur133%
70119Chloride133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70517Beta lactamase test233%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch133%
71105HBs antigeen133%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch233%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd133%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay733%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)633%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk333%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay333%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch233%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch633%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.267%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.933%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.167%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
190034Afwezigheidsdag233%
;