(bv: 990030004, 099499002, 029099031, 020117047, 119499065, 972802115, 070801011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29499008) met declaratienummer (15A251)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervanKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.157%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.10,3143%
190011Eerste polikliniekbezoek.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.181,5714%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.54,3343%
190204Verpleegdag.31,0443%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.257%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).114%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39990Foto-therapie van chronische huidziekten, al dan niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, behandeling gedurende de eerste maand.714%
39991Foto-therapie van chronische huidziekten, al of niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, behandeling gedurende de volgende elf maanden.1414%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,271%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.343%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.3,6743%
87070Echografie van de buikorganen.1,529%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,529%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.114%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.114%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.114%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.114%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.214%
89070Echografie onderste extremiteit.314%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium14,6586%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).40,1386%
70443Kalium14,4986%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling17,9886%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.29,6986%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,8486%
70715Trombocyten tellen17,3586%
74896Alkalische fosfatase7,6786%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,3486%
70116Ureum15,5186%
74801Eiwit5,3486%
74802Albumine11,6886%
70419Kreatinine16,8586%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,1786%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase8,3486%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,3486%
70689C-reactive proteinen (CRP)15,5772%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,671%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,671%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,471%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.13,4171%
70703Bezinkingssnelheid7,0171%
70718Differentiele telling (machinaal)13,2257%
70421Fosfaat7,2557%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.10,6343%
70707Protrombinetijd2,3343%
70303Sediment6,6743%
70119Chloride6,3343%
70717Differentiele telling (hand)9,6743%
70130Urinezuur1,6743%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.129%
77291Haptoglobine129%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,529%
70424Alkali reserve2,529%
70425Cholesterol, totaal229%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)629%
70716Reticulocyten tellen1,529%
72573Thyrotrofine (TSH)229%
70469Magnesium1629%
70496Osmolariteit214%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie114%
72424Apolipoproteine A, B, C, E114%
70481Cellen tellen in liquor214%
72640Beta-2-microglobuline114%
71739Micro-albumine in urine114%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd414%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)214%
72501Cortisol1014%
70307Amylase214%
70738Trombinetijd114%
70483Ammoniak114%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief114%
70460Triglyceriden214%
72570Thyroxine (vrij T4)214%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)114%
70704Bloedingstijd1814%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)814%
70487Fibrinogeen114%
74151Lipase214%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed214%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)114%
70468Melkzuur314%
70820BNP/NT-proBNP114%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling314%
74251Cholesterol, HDL114%
70428Angiotensine converting enzym114%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)214%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)114%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,557%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,2557%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch757%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch357%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch16,5257%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,2557%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,3343%
70503Kweekproef op tuberculose2,529%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay429%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay8,529%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig4,529%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch229%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)1,9814%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)114%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch214%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch114%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.114%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)114%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief314%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch114%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)214%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF214%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)114%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch414%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF414%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.4,471%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.2,2557%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.114%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).214%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.114%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.914%
193007Oedeemtherapie.814%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.129%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6786%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.16,529%
;