(bv: 099999015, 219799003, 079899002, 990916030, 029999038, 059899032, 979002193, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29499043) met declaratienummer (15A284)

Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan


Prijs van: Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervanKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3374%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.6,5226%
190009Klinisch intercollegiaal consult.125%
190011Eerste polikliniekbezoek.325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4274%
190205Verpleegdag klasse 3B.3025%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,549%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.125%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.125%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.125%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.225%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3274%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.574%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,4850%
87070Echografie van de buikorganen.2,549%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.125%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.125%
81290MRI hersenen125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,19100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,38100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,68100%
70442Natrium12,03100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,12100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).24,06100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,63100%
70419Kreatinine12,52100%
70715Trombocyten tellen14,73100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,73100%
70443Kalium12,27100%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,14100%
70116Ureum11,78100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,14100%
74896Alkalische fosfatase5,4100%
74802Albumine3,19100%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,5175%
72573Thyrotrofine (TSH)2,675%
70421Fosfaat1,9575%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,9575%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.29,4975%
70717Differentiele telling (hand)1,6574%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1374%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,6774%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.674%
70718Differentiele telling (machinaal)4,3451%
70469Magnesium1,4850%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,549%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).949%
77291Haptoglobine149%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd149%
70707Protrombinetijd149%
70130Urinezuur2,8526%
70703Bezinkingssnelheid6,6526%
74801Eiwit5,726%
70119Chloride5,726%
70307Amylase2,8526%
72570Thyroxine (vrij T4)1,9625%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)125%
70820BNP/NT-proBNP125%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief125%
70714Eosinofielen tellen325%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).4825%
70208Amylase125%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)125%
70476Immunoglobuline, elk125%
72582Foliumzuur125%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch625%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief225%
74895Kreatine-fosfokinase125%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine125%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).125%
70460Triglyceriden125%
70220Osmolariteit in faeces225%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling225%
70496Osmolariteit125%
70425Cholesterol, totaal425%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1225%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2325%
70468Melkzuur225%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,6275%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch449%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.125%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch925%
70913Wormeieren (concentratie)125%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch225%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch125%
70914Protozoaire cysten (concentratie)125%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1225%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch225%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk325%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay325%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch6425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,598%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.149%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.325%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd8,540%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6774%
190010Multidisciplinair consult.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,2598%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.125%
;