(bv: 029199265, 990030023, 089999010, 020109012, 049799008, 990030020, 979002005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29699009) met declaratienummer (15E255)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een tumor van endocriene (hormoonafgevende) klieren


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een tumor van endocriene (hormoonafgevende) klierenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 80 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2680%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.91,0280%
190204Verpleegdag.3820%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.220%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.10,540%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.140%
87070Echografie van de buikorganen.1,540%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.120%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.120%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.120%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.120%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.120%
120501PET WB (whole body), oncologie.120%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.41,5100%
70116Ureum8,82100%
70442Natrium19,05100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.25,26100%
70469Magnesium2,81100%
70443Kalium14,64100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,41100%
70419Kreatinine15,24100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,2680%
70421Fosfaat180%
72570Thyroxine (vrij T4)2,5180%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,7980%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,5280%
70715Trombocyten tellen11,5380%
72573Thyrotrofine (TSH)1,580%
74802Albumine6,0280%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).30,5980%
70717Differentiele telling (hand)2,5180%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).26,6760%
72649Ferritine1,6760%
70424Alkali reserve160%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.18,3360%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.760%
70496Osmolariteit3,6860%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,6960%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,0360%
70718Differentiele telling (machinaal)6,0260%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,3660%
70119Chloride2,0160%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,3560%
74801Eiwit2,0160%
74896Alkalische fosfatase5,0260%
74064Geglyceerde hemoglobine160%
70707Protrombinetijd640%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling140%
70737Tromboplastinetijd, partieel640%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,540%
70716Reticulocyten tellen2,540%
70303Sediment140%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed540%
72565Prolactine (PRL)2,5240%
72531Oestron, oestradiol, elk2,0140%
72501Cortisol7,0440%
74251Cholesterol, HDL1,5140%
72550ACTH, corticotrofine3,5240%
74895Kreatine-fosfokinase1,5140%
70425Cholesterol, totaal1,0140%
72551Luteiniserend hormoon (LH)2,0140%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)2,0140%
70460Triglyceriden1,0140%
72520Somatomedine2,5240%
72647Renine120%
70437IJzer120%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.120%
70307Amylase120%
70468Melkzuur220%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine120%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1820%
77291Haptoglobine220%
72502Cortisol, vrij220%
70738Trombinetijd320%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep520%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van120%
70197Metanefrinen, normetanefrinen820%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed220%
70449Transferrine120%
72576Trijoodthyronine (T3)320%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)120%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk220%
72508Aldosteron120%
70494Cryoglobuline, kwalitatief120%
70820BNP/NT-proBNP220%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk120%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1020%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym120%
72582Foliumzuur120%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).120%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,0220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk560%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch960%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,6760%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,3360%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1140%
70503Kweekproef op tuberculose240%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,540%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief8,540%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.240%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2840%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,540%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)240%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.520%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).220%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch1420%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch420%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd120%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF220%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2020%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.120%
70913Wormeieren (concentratie)120%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)120%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF220%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch420%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media220%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme220%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch220%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2620%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay120%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1720%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.740%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.440%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).140%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.320%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed220%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd8,522%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191528Rituximab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.120%
191543Caspofungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3460%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.420%
;