(bv: 049799004, 179799047, 990026005, 099499017, 990216023, 020112013, 979001253, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29799071) met declaratienummer (15C178)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 92 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0940%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2936%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8233%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,176%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,4183%
190205Verpleegdag klasse 3B.38,6717%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4435%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,4113%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,075%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,14%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,154%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,174%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,282%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,177%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,6963%
81290MRI hersenen1,4858%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,7150%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0846%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0643%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,2416%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,2416%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,2313%
87070Echografie van de buikorganen.1,1312%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,098%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,178%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,687%
120030Statisch skeletonderzoek.17%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,057%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,067%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,386%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,536%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,55%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,024%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2,23%
86970Echografie van mamma.1,013%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.13%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.12%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.12%
89070Echografie onderste extremiteit.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium5,9992%
70442Natrium5,9391%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,5191%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,1390%
70419Kreatinine5,4489%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.18,0489%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.23,2389%
70715Trombocyten tellen4,4688%
70116Ureum4,7984%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,6780%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,1479%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,7179%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,7178%
74896Alkalische fosfatase2,6474%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3872%
70703Bezinkingssnelheid3,0968%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,6357%
70718Differentiele telling (machinaal)2,4950%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,1948%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,5346%
74802Albumine2,1244%
74801Eiwit2,3240%
70707Protrombinetijd3,0232%
70303Sediment1,4930%
74895Kreatine-fosfokinase1,8730%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3128%
70425Cholesterol, totaal1,3227%
70119Chloride2,0324%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6823%
70460Triglyceriden1,1822%
70717Differentiele telling (hand)2,9222%
70421Fosfaat2,5321%
74251Cholesterol, HDL1,4621%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,6218%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,3118%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2916%
70481Cellen tellen in liquor2,9415%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,5515%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,8415%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0612%
70469Magnesium2,6312%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,7112%
72582Foliumzuur1,0811%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,2211%
70307Amylase1,5111%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,1610%
70424Alkali reserve1,979%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,078%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,728%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,687%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,577%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,557%
70496Osmolariteit1,817%
71511Vitamine B1, Thiamine1,046%
72649Ferritine1,16%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,026%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,156%
70468Melkzuur26%
70716Reticulocyten tellen1,776%
74899Troponine, cardiale isovorm1,455%
70714Eosinofielen tellen2,175%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,575%
70487Fibrinogeen1,315%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,554%
70130Urinezuur1,434%
70476Immunoglobuline, elk3,324%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,034%
70483Ammoniak2,084%
74065HbAlc13%
70428Angiotensine converting enzym1,093%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,73%
70437IJzer1,023%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,113%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,563%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof19,783%
70449Transferrine1,243%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,363%
72501Cortisol1,63%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,252%
70704Bloedingstijd5,482%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,432%
70820BNP/NT-proBNP1,572%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,312%
72640Beta-2-microglobuline1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,332%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,1831%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,7223%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,5320%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,6818%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,1114%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,6810%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,4310%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,938%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,77%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,477%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,796%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,55%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,314%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,574%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,834%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)1,132%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,862%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,722%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6320%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,359%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk3,175%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk3,535%
79993CLB-referentietarief.1,822%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.19,7447%
193012Enkelvoudige ergotherapie8,5919%
193021Logopedie.6,6319%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,886%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2552%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,144%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5278%
190034Afwezigheidsdag2,2910%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,79%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).6,435%
;