(bv: 979001185, 979001246, 028899018, 990316032, 020108128, 029199235, 099699057, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (39899005) met declaratienummer (15E282)

Verstrekking van chemo- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem


Prijs van: Verstrekking van chemo- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van bloed of immuunsysteemKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 9 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,1596%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5537%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2534%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.3,0256%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.8,5488%
190205Verpleegdag klasse 3B.11,549%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1522%
38497Beenmergpunctie.1,1420%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,0915%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).13%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.23%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname2,3656%
190053Klinische verstrekking van cytostatica per infuus of injectie1,3737%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie2,7626%
39921Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met immunotherapie.2,1211%
39680Perifeer infuus inbrengen.110%
39925Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren.3,3510%
39927Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen.1,215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6234%
87070Echografie van de buikorganen.1,3426%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,016%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.13%
120081Miltonderzoek met gedenatureerde rode cellen (082).13%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.13%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.13%
120060Longperfusieonderzoek.1,013%
89070Echografie onderste extremiteit.1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen16,2100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,31100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).15,72100%
70419Kreatinine4,4489%
70443Kalium4,1789%
70442Natrium4,1588%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.18,9387%
70116Ureum3,3887%
70718Differentiele telling (machinaal)4,8778%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,6977%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,5275%
74896Alkalische fosfatase2,773%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,8571%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,8769%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,9169%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,4562%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,8662%
70717Differentiele telling (hand)2,8449%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,9644%
74802Albumine1,744%
70703Bezinkingssnelheid2,5137%
70707Protrombinetijd3,7936%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd332%
70716Reticulocyten tellen3,8831%
74801Eiwit1,2725%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling2,3623%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,1622%
77291Haptoglobine1,5922%
74895Kreatine-fosfokinase1,1622%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6719%
70119Chloride1,219%
72582Foliumzuur1,0818%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0818%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,1417%
70487Fibrinogeen1,3317%
70307Amylase1,416%
74065HbAlc1,216%
70421Fosfaat2,4915%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,6415%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,115%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym113%
70469Magnesium3,1312%
70714Eosinofielen tellen5,4712%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,6710%
70303Sediment2,3410%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,3410%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,6710%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,719%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,719%
72573Thyrotrofine (TSH)1,039%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,548%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,178%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof16,748%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).9,838%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1,68%
70468Melkzuur16%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)26%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,56%
70424Alkali reserve2,56%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.16%
70449Transferrine16%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,516%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,026%
74899Troponine, cardiale isovorm1,046%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,086%
70476Immunoglobuline, elk3,126%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,066%
72570Thyroxine (vrij T4)1,096%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,245%
70130Urinezuur5,615%
77343Bloedstollingsfactor VIII related antigeen13%
77451Antitrombine III activiteit13%
72649Ferritine13%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine13%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)13%
70208Amylase13%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief13%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch13%
70760Antiplasmine activeit, alfa-213%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor23%
70734Bloedstollingsfactor VIII13%
70820BNP/NT-proBNP23%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)3,033%
70460Triglyceriden1,013%
70738Trombinetijd2,023%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)1,013%
74251Cholesterol, HDL3,033%
71511Vitamine B1, Thiamine1,073%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor1,183%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,542%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,6137%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,2823%
71105HBs antigeen1,216%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,9412%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch16%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,56%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig16%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.16%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,56%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,56%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,026%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media23%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk13%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch13%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd33%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera23%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch83%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch23%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.13%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd1,023%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme1,053%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)2,153%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,542%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,120%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,0815%
50510Flow-cytometrie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,3812%
79993CLB-referentietarief.3,7211%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190508Immunoglobuline i.v.23%
190531Rituximab ( bij diffuse large b cell lymphoma (DLBCL) in combinatie met cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en prednison (CHOP))23%
190506Rituximab (bij folliculair lymfoom)63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E1,7529%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191528Rituximab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.151%
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.124%
191608Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5847%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7782%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.5,249%
39692Preassessment opname.13%
;