(bv: 029799048, 150101009, 099799013, 020110079, 099899003, 991900015, 990061067, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (39899019) met declaratienummer (15C219)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteemKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 46 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 10 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,9777%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,229%
190011Eerste polikliniekbezoek.2,2920%
190009Klinisch intercollegiaal consult.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.3,4340%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,9660%
190205Verpleegdag klasse 3B.52,9140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,7546%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,523%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.117%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,511%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,511%
36084Laparoscopische nierbiopsie.26%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.26%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.16%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.26%
35501Diagnostische ascitespunctie.26%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.16%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).16%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.26%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.16%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,016%
35280Leverbiopsie.1,016%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,016%
39837Residubepaling longen.1,016%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33820Miltoperatie, waaronder extirpatie, open procedure (zie 033821 voor laparoscopisch).16%
38913Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,7120%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,6871%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,8469%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1440%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1440%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.117%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.111%
88118Antegrade pyleografie.2,511%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.211%
120501PET WB (whole body), oncologie.211%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,511%
81290MRI hersenen111%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.16%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.16%
120071Maagontledigingsonderzoek met meerdere tracers.16%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.16%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.16%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.16%
120179C14-ureumademtest.16%
87090MRI abdomen.26%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).16%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.26%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.26%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.16%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.16%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.16%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.16%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.16%
39492Echografie van de buikorganen.1,016%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,016%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen26,283%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,4883%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).51,4683%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling28,4283%
70442Natrium25,883%
70443Kalium26,2883%
70116Ureum21,1580%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,1577%
74896Alkalische fosfatase6,3777%
70419Kreatinine22,1577%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,1577%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,9271%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16,871%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,5671%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,7671%
70718Differentiele telling (machinaal)4,7569%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,3566%
70717Differentiele telling (hand)5,8160%
74802Albumine9,2460%
70707Protrombinetijd4,3860%
70303Sediment3,357%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.19,957%
70421Fosfaat10,657%
74801Eiwit7,2654%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1151%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.69,2849%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.6,8349%
70119Chloride3,2546%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,7546%
70469Magnesium4,546%
70703Bezinkingssnelheid2,4340%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)4,8640%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,6734%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6734%
70424Alkali reserve8,229%
74895Kreatine-fosfokinase4,429%
70716Reticulocyten tellen229%
70737Tromboplastinetijd, partieel5,3326%
72573Thyrotrofine (TSH)123%
70714Eosinofielen tellen223%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)123%
72649Ferritine2,523%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,523%
70307Amylase1,7523%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,523%
70476Immunoglobuline, elk2,2920%
72582Foliumzuur1,1420%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1420%
70487Fibrinogeen1,4320%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,4320%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,1420%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.4,5720%
74065HbAlc1,6717%
70437IJzer217%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief117%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)14,6717%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,3317%
70496Osmolariteit4,6717%
70425Cholesterol, totaal1,6717%
70820BNP/NT-proBNP1,6717%
70468Melkzuur1,3317%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,3317%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,3417%
77291Haptoglobine117%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,6717%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,614%
70128Kreatine47,511%
71512Vitamine B6, Pyridoxine111%
74942Cryoglobuline, kwantitatief1,511%
70108Diaceetzuur7,511%
70449Transferrine2,511%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)111%
70481Cellen tellen in liquor3,511%
72501Cortisol211%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu911%
70110Indican311%
70460Triglyceriden1,511%
72646Parathormoon (PTH)111%
74251Cholesterol, HDL211%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,511%
71511Vitamine B1, Thiamine111%
72570Thyroxine (vrij T4)111%
70738Trombinetijd6,511%
70445IJzerbindingscapaciteit1,511%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,679%
72550ACTH, corticotrofine16%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof186%
70312Bloed (occult) in diverse materialen46%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.16%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)16%
72551Luteiniserend hormoon (LH)16%
70130Urinezuur16%
71739Micro-albumine in urine56%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)16%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)16%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)16%
70209Lipase56%
70483Ammoniak16%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)36%
72508Aldosteron26%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).26%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym16%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).26%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)16%
72511Testosteron16%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof16%
74064Geglyceerde hemoglobine36%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)146%
70431Vitamine A16%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)16%
74899Troponine, cardiale isovorm26%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)16%
70734Bloedstollingsfactor VIII16%
70704Bloedingstijd3,016%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,1151%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk551%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,8951%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,1346%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,4340%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,5437%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,8334%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch534%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.5,629%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)223%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,7523%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,2523%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,2523%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief5,523%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)117%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd211%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)3,511%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling15,511%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media16%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd66%
70619Rose-test16%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.16%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.26%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media16%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum76%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF16%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)26%
71105HBs antigeen16%
70517Beta lactamase test16%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch16%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)16%
70503Kweekproef op tuberculose26%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch16%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief26%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).16%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk16%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch16%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.36%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,857%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,3334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.7,511%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay2,511%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,511%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk26%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay196%
70827Zink16%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,511%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog36%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog26%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog16%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.16%
193021Logopedie.46%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog16%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie16%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.156%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd636%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E2218%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.123%
191608Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.16%
191638Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,7343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,9160%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.626%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).9,0117%
190034Afwezigheidsdag411%
39692Preassessment opname.16%
;