(bv: 020108199, 131999192, 029099008, 109799019, 020108127, 020107007, 991316027, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (39999016) met declaratienummer (15C232)

Meer dan 20 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen


Prijs van: Meer dan 20 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 31 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 89 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,4556%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4941%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,335%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13,5829%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.30,7974%
190205Verpleegdag klasse 3B.45,418%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,9950%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,1226%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,2517%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,037%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,226%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,15%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.5,434%
38497Beenmergpunctie.1,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,8414%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.16,623%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,9672%
87070Echografie van de buikorganen.1,437%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2830%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,224%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,189%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,099%
89070Echografie onderste extremiteit.1,767%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,265%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,24%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,594%
39494Echografie van het hart.14%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,443%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,513%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.2,023%
87090MRI abdomen.1,043%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,073%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.2,342%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.12%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.12%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.2,22%
120030Statisch skeletonderzoek.1,212%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).25,9592%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling16,2992%
70715Trombocyten tellen1690%
70419Kreatinine12,1588%
70442Natrium13,2587%
70443Kalium13,1487%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.38,2385%
70116Ureum11,4784%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,4783%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,383%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,2583%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,1283%
74896Alkalische fosfatase6,3182%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,3278%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,9678%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,0274%
72649Ferritine2,463%
74802Albumine4,8963%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,4362%
70718Differentiele telling (machinaal)5,4761%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).23,3761%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.9,3760%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,8253%
70703Bezinkingssnelheid3,8249%
74801Eiwit3,3747%
70437IJzer1,7145%
70716Reticulocyten tellen4,2344%
70717Differentiele telling (hand)6,0141%
70421Fosfaat4,3840%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3839%
74895Kreatine-fosfokinase2,535%
70707Protrombinetijd6,7134%
70449Transferrine1,5934%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,0534%
72582Foliumzuur1,4333%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)16,6433%
70303Sediment2,1731%
77291Haptoglobine2,8629%
70307Amylase2,3528%
72573Thyrotrofine (TSH)1,5928%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,5626%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,3726%
70119Chloride3,4125%
70469Magnesium4,3224%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,2524%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4219%
70820BNP/NT-proBNP1,8518%
70445IJzerbindingscapaciteit1,9717%
70424Alkali reserve10,9616%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel5,5216%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).6,3815%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,7414%
70130Urinezuur3,8513%
70425Cholesterol, totaal1,4712%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,0912%
70468Melkzuur5,5912%
70460Triglyceriden1,5111%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,7311%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,1110%
74899Troponine, cardiale isovorm1,8210%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,249%
70496Osmolariteit2,948%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,38%
74251Cholesterol, HDL1,517%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,317%
74151Lipase2,027%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,297%
70476Immunoglobuline, elk2,227%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)17,387%
74065HbAlc1,577%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,447%
70737Tromboplastinetijd, partieel8,437%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)8,766%
70487Fibrinogeen1,936%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.2,936%
70714Eosinofielen tellen2,46%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep14,386%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,316%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu26,276%
71511Vitamine B1, Thiamine1,386%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)5,255%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).4,445%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof2,095%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,665%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,645%
72646Parathormoon (PTH)1,34%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof26,94%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,54%
72501Cortisol1,64%
70201Bloed (occult), kwalitatief1,74%
70738Trombinetijd6,454%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,154%
70108Diaceetzuur3,223%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief2,433%
71739Micro-albumine in urine13%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk1,573%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk1,293%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,173%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,53%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)7,683%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)2,493%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief4,342%
70428Angiotensine converting enzym12%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,22%
70208Amylase1,62%
74803Myoglobine2,462%
70483Ammoniak2,262%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,5141%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,2639%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,7638%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,7431%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,8127%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,0325%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,2516%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,2714%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,8914%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,5313%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,2511%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,4311%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,037%
71105HBs antigeen1,466%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,856%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,555%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,74%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,84%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,94%
70503Kweekproef op tuberculose2,224%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)2,114%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,354%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief5,293%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)1,813%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd7,833%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,363%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling2,723%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,352%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch3,62%
70913Wormeieren (concentratie)2,42%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,22%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,1932%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,4221%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.6,8511%
79993CLB-referentietarief.3,197%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,754%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,2725%
193021Logopedie.5,863%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd8,1338%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten10,6717%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald16,897%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E19,56%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E5,674%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,3964%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,1473%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,9521%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).8,885%
190034Afwezigheidsdag32%
;