(bv: 972802099, 039899021, 029299027, 149999071, 099699066, 028899024, 109799036, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (39999024) met declaratienummer (15D566)

Verstrekking van chemo- en/of immuno- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen


Prijs van: Verstrekking van chemo- en/of immuno- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 18 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 7 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 38 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.8,3173%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4550%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4441%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.4,8277%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.15,555%
190205Verpleegdag klasse 3B.20,245%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5732%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,1727%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).15%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.15%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39063Coagulatie van eenvoudige benigne aandoeningen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190053Klinische verstrekking van cytostatica per infuus of injectie4,5764%
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname232%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie3,6727%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,423%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,3314%
39939Aerosolbehandeling.1,59%
39921Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met immunotherapie.1,59%
39925Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren.1,59%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.19%
39927Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen.19%
191010Ferese.145%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,3173%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.127%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.127%
87070Echografie van de buikorganen.114%
120501PET WB (whole body), oncologie.114%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.19%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,59%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.25%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.15%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.25%
39494Echografie van het hart.15%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.15%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.15%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.15%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.15%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.15%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.25%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.15%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.15%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine16,1686%
70715Trombocyten tellen29,4286%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)15,2686%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk17,7486%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).38,4786%
70442Natrium13,6386%
70443Kalium13,6386%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling24,8986%
74891ALAT, SGPT, Transaminase13,7882%
70489ASAT, SGOT, transaminase11,8382%
74896Alkalische fosfatase12,0682%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16,3382%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase11,8382%
70116Ureum12,5673%
70718Differentiele telling (machinaal)673%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.32,8768%
74802Albumine7,8768%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,0764%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,564%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).3,7964%
70716Reticulocyten tellen9,2164%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).15,6464%
74801Eiwit7,2164%
70717Differentiele telling (hand)10,3859%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.12,8355%
77291Haptoglobine3,8355%
70421Fosfaat6,8355%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,4550%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)9,145%
72582Foliumzuur1,345%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,445%
72649Ferritine2,945%
70469Magnesium8,145%
70437IJzer1,4441%
70703Bezinkingssnelheid2,1141%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2536%
74895Kreatine-fosfokinase1,7536%
70707Protrombinetijd3,7536%
70130Urinezuur12,2932%
70307Amylase1,4332%
70449Transferrine1,5732%
70119Chloride2,7132%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch5,1727%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,527%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)17,3327%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,6727%
72570Thyroxine (vrij T4)1,223%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling123%
70303Sediment2,518%
70476Immunoglobuline, elk2,518%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,518%
70487Fibrinogeen1,518%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof7,518%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,7518%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,7518%
70704Bloedingstijd43,6714%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof114%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,6714%
70424Alkali reserve2,3314%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.114%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym214%
70737Tromboplastinetijd, partieel49%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)39%
70108Diaceetzuur29%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief19%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep49%
72501Cortisol19%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling19%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)19%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)29%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,59%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)19%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)19%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.2,59%
70215Melkzuur, kwantitatief1,59%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)1,59%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie49%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)149%
74064Geglyceerde hemoglobine15%
70445IJzerbindingscapaciteit15%
70820BNP/NT-proBNP25%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)45%
70738Trombinetijd35%
74065HbAlc15%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk185%
70204Gistproef25%
72640Beta-2-microglobuline35%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)25%
72511Testosteron15%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor35%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.25%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen45%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)35%
70460Triglyceriden15%
70208Amylase15%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)15%
72551Luteiniserend hormoon (LH)15%
70760Antiplasmine activeit, alfa-235%
70616Agglutinatie, koude15%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)15%
70468Melkzuur15%
70425Cholesterol, totaal55%
70494Cryoglobuline, kwalitatief45%
72565Prolactine (PRL)15%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief35%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk25%
70714Eosinofielen tellen105%
70126Porfyrines, uro-, copro-, proto-kwantitatief, elk15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,2536%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch6,3836%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,1727%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6727%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,823%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,823%
71105HBs antigeen118%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,6714%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig11,3314%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,6714%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief3,3314%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch59%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,59%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,59%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,59%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,59%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF19%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch29%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.75%
70517Beta lactamase test15%
79019Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-B)15%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.45%
70620L-agglutinatie15%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)15%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media25%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief15%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch45%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch15%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,4441%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.241%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay114%
79993CLB-referentietarief.19%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie1,59%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay145%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,59%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E25,3327%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd627%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald1527%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E7,518%
190421Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 300 ml218%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat1669%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191528Rituximab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.132%
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,8250%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,14100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,1336%
38499Beenmergbeoordeling van puncties, die niet zelf zijn genomen.19%
190034Afwezigheidsdag15%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).45%
;