(bv: 990004045, 069599020, 199199003, 020108069, 990004060, 189599011, 140301033, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (39999026) met declaratienummer (15D568)

Begeleiding bij chemo- en/of immuno- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen


Prijs van: Begeleiding bij chemo- en/of immuno- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 19 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 7 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 37 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.8,4775%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1340%
190011Eerste polikliniekbezoek.120%
190009Klinisch intercollegiaal consult.35%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.5,2560%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,8945%
190205Verpleegdag klasse 3B.28,7845%
190206Verpleegdag klasse 3C.6,510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0955%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,225%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.115%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.110%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.110%
38497Beenmergpunctie.110%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.15%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.15%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.25%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33780Diagnostische lymfklierextirpatie, supraclaviculair of infraclaviculair (excl. sentinel node procedure zie 033781 voor open procedure en 033782 voor laparoscopisch).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.125%
39921Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met immunotherapie.1,825%
39680Perifeer infuus inbrengen.25%
39925Begeleiding van oncologie patiŽnten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren.255%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.370%
87070Echografie van de buikorganen.1,350%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.2,1730%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,530%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,520%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,510%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,510%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.210%
39494Echografie van het hart.15%
89070Echografie onderste extremiteit.25%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.25%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.15%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.15%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.15%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.15%
82490MRI achterste schedelgroeve.15%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling24,25100%
74896Alkalische fosfatase13,7495%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14,0595%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).64,1195%
70715Trombocyten tellen29,8495%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)14,0595%
70116Ureum11,7290%
70489ASAT, SGOT, transaminase14,4490%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase14,1190%
70442Natrium15,3990%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk20,3390%
70443Kalium15,0690%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1285%
70717Differentiele telling (hand)17,2775%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,275%
70419Kreatinine12,4775%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.23,5375%
70716Reticulocyten tellen8,675%
74801Eiwit10,7970%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).18,1470%
74802Albumine9,2970%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10,2365%
70718Differentiele telling (machinaal)6,1565%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1465%
70130Urinezuur11,2755%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)14,450%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.30,250%
77291Haptoglobine3,7845%
70421Fosfaat5,2245%
72649Ferritine640%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd240%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,3840%
70469Magnesium440%
70703Bezinkingssnelheid240%
70707Protrombinetijd2,8635%
74895Kreatine-fosfokinase1,530%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).430%
70303Sediment1,8330%
70424Alkali reserve2,6730%
70307Amylase1,3330%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.8,225%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,825%
70487Fibrinogeen9,625%
72573Thyrotrofine (TSH)125%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,425%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed120%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)2,7520%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,520%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,7520%
70468Melkzuur2,7520%
70128Kreatine32,520%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine220%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)4,2520%
70425Cholesterol, totaal1,3315%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling215%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief215%
70449Transferrine1,6715%
70119Chloride1,6715%
70437IJzer1,3315%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).215%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep4,3315%
72582Foliumzuur215%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,6715%
72570Thyroxine (vrij T4)110%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)110%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)310%
77451Antitrombine III activiteit110%
70460Triglyceriden2,510%
70208Amylase710%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling110%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)210%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)710%
70496Osmolariteit4,510%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1,510%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)110%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief110%
70476Immunoglobuline, elk25%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.25%
70184Immuno-electroforese, na concentratie15%
74151Lipase15%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)25%
76874Anticomplement test.25%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)15%
70760Antiplasmine activeit, alfa-215%
70201Bloed (occult), kwalitatief15%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)15%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)15%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)185%
72576Trijoodthyronine (T3)15%
70820BNP/NT-proBNP25%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym15%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)15%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof15%
70737Tromboplastinetijd, partieel45%
74065HbAlc15%
71739Micro-albumine in urine15%
74899Troponine, cardiale isovorm35%
70616Agglutinatie, koude15%
72420IgG subklassen45%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof225%
70738Trombinetijd15%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)45%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu15%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis65%
70110Indican25%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)65%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk15%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)285%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)17,7845%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch940%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2540%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,8840%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch940%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2035%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,2935%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6,5735%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig11,6730%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief230%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.10,425%
71105HBs antigeen1,7520%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1520%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,520%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,2520%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,6715%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)215%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.315%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF215%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,3315%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.610%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,510%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media210%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)210%
70503Kweekproef op tuberculose210%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)15%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)15%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media25%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF35%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum35%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.15%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk15%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,3345%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,8330%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).55%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay5,4335%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay11,6715%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie215%
79993CLB-referentietarief.1,510%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie10,510%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193012Enkelvoudige ergotherapie15%
193001Fysiotherapeutische behandeling.35%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald21,522%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E24,522%
190398Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.145%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,4785%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,520%
190034Afwezigheidsdag15%
38499Beenmergbeoordeling van puncties, die niet zelf zijn genomen.15%
39692Preassessment opname.15%
;