(bv: 040401005, 979001150, 991516049, 140301028, 990022061, 119499051, 990089044, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (49799009) met declaratienummer (15C258)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 50 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 26 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,3288%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4830%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,1127%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.48,251%
190205Verpleegdag klasse 3B.52,2749%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.9,6379%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7135%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.3,3918%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.2,8818%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,7613%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,2613%
39837Residubepaling longen.1,4411%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.2,938%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,377%
39794Eenvoudige toon-audiometrie.1,015%
39795Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel.1,015%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.2,513%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33741Regionale lymfklierextirpatie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).1,5116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.3,2911%
192186Behandeling van CF-patiŽnten (vanaf 18 jaar) aan wie continue/chronische zorg wordt geboden gedurende het jaar. Behandeling vindt plaats door een CF-team.1,478%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,856%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,055%
192024Pre hart-longtransplantatie1,144%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,214%
39939Aerosolbehandeling.11,492%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,7898%
87070Echografie van de buikorganen.1,5232%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2328%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.211%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,2410%
120060Longperfusieonderzoek.1,2810%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.3,158%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.18%
39494Echografie van het hart.1,018%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,336%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.1,335%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.15%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,144%
89070Echografie onderste extremiteit.1,614%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,413%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.13%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.33%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.13%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).1,083%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.3,382%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).26,3788%
70443Kalium12,8188%
74896Alkalische fosfatase8,4488%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,8988%
70715Trombocyten tellen10,1288%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,0488%
70442Natrium12,8888%
70116Ureum11,0988%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.25,4287%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,6687%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,0786%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase8,8186%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk8,3386%
70419Kreatinine12,0386%
74801Eiwit5,5281%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,4281%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,0275%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,4173%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.41,973%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,8968%
74802Albumine5,7755%
70476Immunoglobuline, elk3,0152%
74895Kreatine-fosfokinase3,351%
70119Chloride3,2949%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)2,9348%
70718Differentiele telling (machinaal)6,147%
70703Bezinkingssnelheid4,1846%
74065HbAlc1,8638%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.9,5136%
70421Fosfaat5,6836%
70717Differentiele telling (hand)3,6333%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,1528%
70707Protrombinetijd5,327%
70431Vitamine A2,0724%
70438Vitamine E2,0724%
70469Magnesium5,524%
70130Urinezuur2,123%
74064Geglyceerde hemoglobine2,6821%
70437IJzer3,2521%
72573Thyrotrofine (TSH)1,5221%
70307Amylase2,4719%
72649Ferritine1,5818%
70714Eosinofielen tellen3,2918%
70468Melkzuur5,6316%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,6315%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,9514%
70425Cholesterol, totaal1,3513%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6213%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,913%
70424Alkali reserve19,8712%
70449Transferrine1,7112%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)212%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0810%
70738Trombinetijd1,8310%
70820BNP/NT-proBNP1,59%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,328%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,918%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,018%
70481Cellen tellen in liquor1,797%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)14,337%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym26%
70303Sediment26%
70716Reticulocyten tellen2,536%
70704Bloedingstijd16,216%
74251Cholesterol, HDL2,756%
70460Triglyceriden1,656%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,745%
70487Fibrinogeen2,225%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,275%
70732Bloedstollingsfactor V15%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief2,675%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)15%
72420IgG subklassen2,345%
77451Antitrombine III activiteit15%
72582Foliumzuur1,355%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,064%
71511Vitamine B1, Thiamine1,194%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,614%
74151Lipase2,024%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,853%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,393%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine33%
71739Micro-albumine in urine1,53%
70483Ammoniak23%
70110Indican13%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,53%
72423Precipitinen13%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)13%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof2,173%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,083%
72515Dehydro-epi-androsteron (DHEA)1,352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch12,3281%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk7,8281%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch19,1175%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch8,0875%
70503Kweekproef op tuberculose2,7941%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch8,2341%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,3138%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,338%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,1428%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch8,5722%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch7,6322%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,9421%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig9,1819%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,6219%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3,5317%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch5,6516%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.4,5215%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch3,3615%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch1,6614%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,6112%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,3810%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.12,538%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch7,987%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,347%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,877%
71105HBs antigeen1,275%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,335%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,355%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.2,53%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd23%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)13%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,810%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,53%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay6,2628%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,2212%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay17,926%
79993CLB-referentietarief.1,716%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.8,84%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.20,6536%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,526%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd8,149%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,47%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,6641%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.2,5115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,0789%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.5,3523%
190034Afwezigheidsdag2,917%
39692Preassessment opname.1,463%
;