(bv: 979001222, 159999013, 069599048, 099799024, 990003012, 079799027, 020109022, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (49899011) met declaratienummer (15C275)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de schildklier


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de schildklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 35 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.157%
190011Eerste polikliniekbezoek.148%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.34,4491%
190205Verpleegdag klasse 3B.42,229%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,1662%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,3414%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.110%
38497Beenmergpunctie.110%
39942Huidreactie volgens Mantoux.110%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.25%
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder rŲntgencontrole.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.110%
39680Perifeer infuus inbrengen.4,045%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,6262%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,448%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,6729%
87070Echografie van de buikorganen.1,624%
120501PET WB (whole body), oncologie.119%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.119%
120030Statisch skeletonderzoek.1,3314%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.110%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.110%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.110%
120012Schildklier uptake-meting.210%
87090MRI abdomen.25%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.25%
88090MRI bekken.25%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.2,025%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.34,89100%
70443Kalium10,8590%
70116Ureum10,0190%
72570Thyroxine (vrij T4)3,5890%
74802Albumine4,3290%
70442Natrium11,2790%
70419Kreatinine10,8590%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,1381%
72573Thyrotrofine (TSH)3,4281%
70715Trombocyten tellen9,0781%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,1381%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,6681%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,3876%
70718Differentiele telling (machinaal)6,1471%
70421Fosfaat367%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,5867%
74801Eiwit3,4367%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.30,0467%
70703Bezinkingssnelheid4,8667%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,0162%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,9362%
74896Alkalische fosfatase5,762%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,8562%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,5562%
72582Foliumzuur1,3343%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3343%
70303Sediment138%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,7638%
70469Magnesium3,7233%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,6729%
74895Kreatine-fosfokinase6,0124%
72649Ferritine1,624%
72501Cortisol1,224%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,519%
70437IJzer1,519%
72576Trijoodthyronine (T3)219%
70716Reticulocyten tellen1,519%
72646Parathormoon (PTH)2,519%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)2,519%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling13,519%
70130Urinezuur1,519%
70707Protrombinetijd3,5119%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,5119%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.8,5219%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).9,5319%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,3314%
70119Chloride4,0114%
77451Antitrombine III activiteit110%
70496Osmolariteit210%
74899Troponine, cardiale isovorm110%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)110%
70449Transferrine210%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)110%
71512Vitamine B6, Pyridoxine110%
70438Vitamine E110%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor410%
76562Circulerende immuuncomplexen, per component110%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)410%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).710%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1010%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)110%
70820BNP/NT-proBNP210%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel910%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)310%
70431Vitamine A110%
70307Amylase19%
70425Cholesterol, totaal2,019%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym4,029%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,039%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,029%
70717Differentiele telling (hand)11,069%
74803Myoglobine4,029%
71511Vitamine B1, Thiamine25%
70738Trombinetijd45%
70424Alkali reserve2,025%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,025%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie2,025%
70487Fibrinogeen2,025%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,248%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,7538%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,3429%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,624%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)9,2224%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch8,8224%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch224%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,2124%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch119%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,519%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,3414%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch44,1514%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,3414%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling910%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).210%
70914Protozoaire cysten (concentratie)110%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF210%
71105HBs antigeen110%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF210%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)25%
70503Kweekproef op tuberculose10,115%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.6,065%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig16,175%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch4,045%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch6,065%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)10,115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.4,6729%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay110%
79993CLB-referentietarief.210%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,025%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.12,9252%
193012Enkelvoudige ergotherapie305%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd360%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.148%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6452%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,224%
;