(bv: 191301006, 991116005, 020110016, 019999038, 972802086, 020109026, 189999009, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (49999008) met declaratienummer (15C284)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Onder- of overvoeding / vetzucht


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Onder- of overvoeding / vetzuchtKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 15 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,646%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2536%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,0136%
190009Klinisch intercollegiaal consult.818%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.29%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.45,4791%
190206Verpleegdag klasse 3C.339%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,3355%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,445%
39843Bewakingstelemetrie.29%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).2,3427%
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).1,5118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.118%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.19%
39344Duodenaalsondage, inclusief pancreas functie onderzoek.2,029%
38903Maken kleine statische spalk.1,019%
38905Maken grote statische spalk.1,019%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,845%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,445%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,0136%
87070Echografie van de buikorganen.1,0118%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.19%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.19%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.19%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.19%
120060Longperfusieonderzoek.19%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.19%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).2,029%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen9,2382%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,3482%
70419Kreatinine15,6882%
70442Natrium15,982%
70443Kalium15,982%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.31,882%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,3482%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,2573%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,3873%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,7673%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,6373%
74802Albumine8,2673%
74896Alkalische fosfatase2,2573%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,1564%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,5764%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk264%
70116Ureum10,8864%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.11,664%
70469Magnesium12,8654%
70703Bezinkingssnelheid3,4145%
70421Fosfaat15,4545%
74801Eiwit1,445%
70303Sediment136%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,2536%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,7536%
70718Differentiele telling (machinaal)3,2536%
70707Protrombinetijd2,0136%
74895Kreatine-fosfokinase2,0136%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed327%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,6727%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,3327%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).427%
70717Differentiele telling (hand)1,3427%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,6727%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6727%
72573Thyrotrofine (TSH)1,6727%
70437IJzer118%
72649Ferritine118%
72582Foliumzuur118%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine118%
70449Transferrine118%
70468Melkzuur1,518%
70130Urinezuur1,518%
70119Chloride1,0118%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym19%
77451Antitrombine III activiteit19%
70496Osmolariteit29%
74899Troponine, cardiale isovorm19%
70312Bloed (occult) in diverse materialen19%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)29%
70108Diaceetzuur39%
70481Cellen tellen in liquor19%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief29%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)29%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch49%
70483Ammoniak19%
70221Chymotrypsine in faeces19%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)59%
72646Parathormoon (PTH)19%
70820BNP/NT-proBNP19%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces19%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk19%
70209Lipase2,029%
70425Cholesterol, totaal1,019%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,019%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,019%
70487Fibrinogeen1,019%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,645%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7636%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,3527%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,3427%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,3527%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,5318%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch45,2718%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,5118%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch19%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd29%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,049%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.6,079%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,029%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch4,059%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72896Lithium49%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.23,364%
193012Enkelvoudige ergotherapie14,518%
193021Logopedie.69%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,8454%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5764%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,0118%
190034Afwezigheidsdag39%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).10,129%
;