(bv: 219899017, 020107009, 029199239, 100501029, 990061009, 069599023, 972804029, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (59899031) met declaratienummer (15C302)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een dementiesyndroom


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een dementiesyndroomKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3842%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,537%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3834%
190009Klinisch intercollegiaal consult.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.43,9895%
190205Verpleegdag klasse 3B.36,55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,547%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.2,5339%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).1,511%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).25%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.15%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).25%
39305Lumbaalpunctie.15%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).15%
39744Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.).13%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.13%
39796Autonoom functieonderzoek met kantelproef.13%
39798Polymyografie (PMG) / tremorregistratie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.15%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.13%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,2358%
81290MRI hersenen1,2455%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,8947%
87070Echografie van de buikorganen.111%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.311%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,2511%
120205SPECT van receptoren in hersenen.1,638%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,338%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.18%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.18%
120500PET partieel (neurologisch, cardiologisch).18%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.15%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,55%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,55%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.15%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.15%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.25%
82490MRI achterste schedelgroeve.25%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
39492Echografie van de buikorganen.13%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).23%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.23%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.13%
120203SPECT van hersendoorbloeding.13%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.13%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.13%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.13%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.13%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
83290MRI thoracale wervelkolom.23%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium5,2895%
70443Kalium5,1195%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,2595%
70419Kreatinine5,1495%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,8392%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,8889%
70116Ureum4,787%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1587%
74896Alkalische fosfatase2,6684%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,1984%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,0684%
70703Bezinkingssnelheid381%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,1381%
70715Trombocyten tellen4,1981%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,279%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,1666%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,5463%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,1360%
74802Albumine2,0958%
70718Differentiele telling (machinaal)2,7758%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2455%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,8655%
74801Eiwit2,553%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0550%
74895Kreatine-fosfokinase2,2945%
72582Foliumzuur1,0739%
70303Sediment1,8739%
70421Fosfaat1,7137%
70481Cellen tellen in liquor2,6234%
71511Vitamine B1, Thiamine1,3134%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel332%
70119Chloride3,3629%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2729%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,426%
70707Protrombinetijd5,326%
70425Cholesterol, totaal1,1124%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,7824%
70469Magnesium1,5718%
70184Immuno-electroforese, na concentratie3,516%
70460Triglyceriden1,1716%
70483Ammoniak116%
70307Amylase216%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,1716%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,213%
70717Differentiele telling (hand)3,813%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,613%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,613%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)313%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,413%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling9,511%
70468Melkzuur1,2511%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,2511%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed211%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,511%
74251Cholesterol, HDL1,2511%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,2511%
72649Ferritine1,2511%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2511%
70476Immunoglobuline, elk1,511%
70437IJzer111%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)18%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,338%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,338%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)28%
70123Homocysteine18%
72501Cortisol28%
70424Alkali reserve3,338%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,678%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,55%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)15%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)25%
70716Reticulocyten tellen15%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.15%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,55%
70496Osmolariteit15%
70428Angiotensine converting enzym15%
74899Troponine, cardiale isovorm1,55%
70714Eosinofielen tellen65%
77291Haptoglobine15%
70130Urinezuur15%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)1,55%
74901Ceruloplasmine15%
70449Transferrine15%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)13%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)13%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief13%
72511Testosteron13%
70494Cryoglobuline, kwalitatief13%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)23%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief33%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine43%
70202Bilirubine, kwalitatief13%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)23%
72646Parathormoon (PTH)13%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)13%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling33%
72543C-peptide13%
74803Myoglobine13%
74151Lipase13%
77581Proteine S totaal antigeen13%
72565Prolactine (PRL)13%
70208Amylase13%
70108Diaceetzuur13%
70486Albumine/globuline verhouding in liquor (kwantitatief)13%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.33%
72550ACTH, corticotrofine13%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk13%
78252Acetylglucoseaminidase, N23%
74796Immuno-electroforese van liquor, na concentratie13%
70110Indican13%
70487Fibrinogeen13%
70820BNP/NT-proBNP13%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)13%
70445IJzerbindingscapaciteit13%
72551Luteiniserend hormoon (LH)13%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).13%
71739Micro-albumine in urine23%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief13%
72629Thyreoglobuline13%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)13%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk123%
70824Bilirubine in vruchtwater, eventueel ascitesvocht, kwantitatief.13%
74065HbAlc13%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)33%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7847%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,0739%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,6732%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,126%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,8821%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch821%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,6716%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch416%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,6716%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,813%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,511%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,338%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch18%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3,678%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling28%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,55%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.15%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.15%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief13%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.13%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)13%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF43%
70517Beta lactamase test13%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.13%
70643Immunodiffusie reactie23%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk23%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)13%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch13%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.121%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72834Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element (uitgezonderd lood) met vlamloze AAS1,55%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie15%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed13%
79993CLB-referentietarief.23%
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie13%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk43%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).53%
72884Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie13%
74721Koper13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.17,2750%
193012Enkelvoudige ergotherapie7,516%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,511%
193021Logopedie.4,7511%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,338%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,338%
194160Psychodiagnostisch - neuropsychologisch onderzoek - tests - medisch psycholoog15%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog23%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog13%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.13%
194157Psychodiagnostisch - screening - tests - medisch psycholoog13%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190858Logopedie - revalidatie223%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie63%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie33%
190857Ergotherapie - revalidatie103%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4360%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4466%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3813%
190034Afwezigheidsdag88%
190038Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis.723%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).173%
190031Verkeerde bed203%
;