(bv: 029199254, 020107040, 089999065, 131999103, 029499015, 990030013, 979003011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (59899044) met declaratienummer (15C314)

Verslavingszorg (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een psychische stoornis


Prijs van: Verslavingszorg (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een psychische stoornisKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0576%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,420%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1112%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.41,9580%
190205Verpleegdag klasse 3B.40,3312%
190206Verpleegdag klasse 3C.34,58%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,9464%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,3324%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,58%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.18%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.14%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.14%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.14%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1676%
87070Echografie van de buikorganen.1,5360%
81290MRI hersenen120%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.120%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2516%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.116%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,3312%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3312%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.18%
89070Echografie onderste extremiteit.34%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.14%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.14%
88470Echografie van het scrotum.14%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.14%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.14%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
83290MRI thoracale wervelkolom.14%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.14%
39494Echografie van het hart.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,7596%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,2196%
70442Natrium13,8396%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,6396%
70443Kalium13,6796%
70419Kreatinine13,2996%
70715Trombocyten tellen8,1396%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,2196%
70116Ureum10,9696%
70489ASAT, SGOT, transaminase796%
74896Alkalische fosfatase7,3992%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,8792%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.40,1888%
74802Albumine588%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,4588%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,5784%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.22,9584%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.580%
70421Fosfaat5,1772%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,1868%
70307Amylase2,4464%
74801Eiwit3,3864%
70707Protrombinetijd5,8760%
70483Ammoniak3,8760%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,2760%
70703Bezinkingssnelheid2,556%
70469Magnesium5,2956%
71511Vitamine B1, Thiamine1,1552%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2352%
72582Foliumzuur1,3348%
70718Differentiele telling (machinaal)4,9248%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,7548%
74895Kreatine-fosfokinase2,2548%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3644%
70119Chloride544%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,540%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,3336%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2236%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,1136%
72649Ferritine1,1136%
70424Alkali reserve2,3832%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.332%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,8832%
70303Sediment1,7532%
70437IJzer132%
70449Transferrine128%
77291Haptoglobine128%
70716Reticulocyten tellen1,2928%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,1724%
70468Melkzuur224%
70717Differentiele telling (hand)1,420%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)120%
74151Lipase1,420%
70425Cholesterol, totaal2,2516%
72646Parathormoon (PTH)1,2516%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief1,6712%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,3312%
70455Cholinesterase112%
74065HbAlc112%
74899Troponine, cardiale isovorm112%
70460Triglyceriden1,6712%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,3312%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,3312%
70820BNP/NT-proBNP212%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)28%
74251Cholesterol, HDL1,58%
70481Cellen tellen in liquor1,58%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie18%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)18%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)18%
70417Vitamine C18%
70714Eosinofielen tellen48%
70130Urinezuur18%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk67,58%
70487Fibrinogeen4,58%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,58%
70428Angiotensine converting enzym18%
70445IJzerbindingscapaciteit18%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling18%
70496Osmolariteit18%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk14%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor14%
74061Leucine-aminopeptidase34%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)54%
77582Proteine S vrij antigeen14%
70123Homocysteine14%
70222Galzure zouten in faeces34%
70108Diaceetzuur24%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)24%
70723Heparine-tolerantie test14%
74758Bence Jones eiwit14%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)14%
71739Micro-albumine in urine14%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)164%
70184Immuno-electroforese, na concentratie24%
70616Agglutinatie, koude14%
70738Trombinetijd154%
77451Antitrombine III activiteit24%
72104Fenylpyrodruivenzuur, kwalitatief24%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)14%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)14%
70201Bloed (occult), kwalitatief14%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)264%
72501Cortisol14%
72576Trijoodthyronine (T3)14%
77571Proteine C activiteit14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,2548%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch20,540%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,340%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,4436%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,8832%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,532%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,3324%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,1724%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,7516%
71105HBs antigeen1,6712%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig212%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd18%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF18%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,58%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,58%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling14%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief24%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.14%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)14%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF14%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.14%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media14%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd24%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch14%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch14%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief44%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,516%
79993CLB-referentietarief.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.14,6364%
193012Enkelvoudige ergotherapie1,6712%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.24%
193021Logopedie.14%
194157Psychodiagnostisch - screening - tests - medisch psycholoog24%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten211%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd35%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,180%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1176%
190034Afwezigheidsdag24%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).154%
;