(bv: 199199005, 990616021, 182199049, 990616055, 029099026, 979001234, 079799038, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (60301011) met declaratienummer (15B541)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Parkinson


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij ParkinsonKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 23 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,0160%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3932%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2830%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,246%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.44,9185%
190205Verpleegdag klasse 3B.39,5615%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0431%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,1111%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,187%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).1,334%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.12%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.32%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,434%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,364%
39855Instellen apomorfinepomp.1,384%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.12%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.5,52%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,7356%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,4435%
81290MRI hersenen1,1413%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2610%
87070Echografie van de buikorganen.1,177%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,177%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.16%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.15%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.15%
120205SPECT van receptoren in hersenen.1,334%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).2,334%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.12%
39494Echografie van het hart.1,52%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium8,1688%
70442Natrium8,2788%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,6287%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,4787%
70715Trombocyten tellen5,2986%
70116Ureum6,9586%
70419Kreatinine7,7886%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,0282%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.21,2780%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,9979%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,1979%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,7575%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,874%
74896Alkalische fosfatase2,8473%
70703Bezinkingssnelheid4,1269%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,7867%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,3763%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,3255%
74802Albumine2,6751%
70718Differentiele telling (machinaal)3,3851%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,9551%
70303Sediment2,5542%
74801Eiwit2,2239%
74895Kreatine-fosfokinase2,2130%
70421Fosfaat2,4828%
70425Cholesterol, totaal2,4426%
70119Chloride6,524%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1524%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2523%
72582Foliumzuur1,1722%
70460Triglyceriden2,6421%
70717Differentiele telling (hand)3,5321%
70707Protrombinetijd5,5420%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,1318%
70469Magnesium2,517%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1516%
70307Amylase1,7515%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,8315%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,7515%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling10,8112%
72649Ferritine1,1111%
74251Cholesterol, HDL1,7811%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)10,4410%
70437IJzer1,1310%
71511Vitamine B1, Thiamine1,29%
70716Reticulocyten tellen1,869%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,439%
70468Melkzuur5,299%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym27%
70496Osmolariteit5,177%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,357%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,097%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch36%
70130Urinezuur2,86%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,226%
70476Immunoglobuline, elk2,55%
70449Transferrine1,255%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,755%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)15%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).45%
70820BNP/NT-proBNP1,724%
77291Haptoglobine14%
70108Diaceetzuur1,674%
70110Indican14%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,334%
70424Alkali reserve44%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,334%
70212Calcium in faeces.2,344%
74064Geglyceerde hemoglobine1,52%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie12%
70128Kreatine8,52%
70481Cellen tellen in liquor1,52%
74899Troponine, cardiale isovorm12%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen32%
70483Ammoniak12%
74151Lipase1,52%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)22%
70312Bloed (occult) in diverse materialen12%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis12%
70487Fibrinogeen1,52%
70737Tromboplastinetijd, partieel12%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,3445%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,8338%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,2231%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,6326%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,1523%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,312%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,512%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch211%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,255%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,334%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.7,344%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief12%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum52%
70517Beta lactamase test1,52%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay12%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch3,622%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.12%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie1,52%
72896Lithium1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.30,7357%
193021Logopedie.7,6623%
193012Enkelvoudige ergotherapie12,1416%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie6,674%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5144%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4971%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,3920%
190034Afwezigheidsdag3,869%
193013Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie12%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).32%
;