(bv: 029199216, 020112048, 140401012, 070401002, 131999140, 991900004, 029199160, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69499009) met declaratienummer (15C333)

Toedienen van immunoglobuline (antistoffen/antilichamen) via een bloedvat (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie


Prijs van: Toedienen van immunoglobuline (antistoffen/antilichamen) via een bloedvat (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 15 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 103 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,663%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,550%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.138%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.813%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.14,63100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39305Lumbaalpunctie.1,3338%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,3338%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.138%
39839Spirografische longfunctiebepaling.325%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.213%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.113%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.2,25100%
39680Perifeer infuus inbrengen.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,263%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.125%
81290MRI hersenen1,525%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.125%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.113%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.113%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.113%
83290MRI thoracale wervelkolom.113%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.113%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.113%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine3,5788%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4388%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,8688%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4388%
70442Natrium3,2988%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,4388%
70715Trombocyten tellen3,5788%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5788%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).488%
70443Kalium3,2988%
74896Alkalische fosfatase1,4388%
70689C-reactive proteinen (CRP)4,3375%
74801Eiwit275%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,575%
74802Albumine1,463%
70116Ureum463%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1263%
70703Bezinkingssnelheid3,263%
70718Differentiele telling (machinaal)1,550%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk150%
70481Cellen tellen in liquor1,550%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,550%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,3338%
70421Fosfaat1,6738%
74895Kreatine-fosfokinase238%
70717Differentiele telling (hand)438%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine138%
70449Transferrine125%
70437IJzer125%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch325%
70469Magnesium125%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.125%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)125%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis125%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.225%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie125%
72582Foliumzuur125%
71511Vitamine B1, Thiamine125%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,525%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,525%
70428Angiotensine converting enzym125%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)125%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling125%
71512Vitamine B6, Pyridoxine113%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)213%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym113%
70303Sediment113%
70714Eosinofielen tellen213%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel213%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor113%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)113%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)113%
70476Immunoglobuline, elk213%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)113%
70424Alkali reserve213%
70119Chloride213%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.113%
72570Thyroxine (vrij T4)113%
74796Immuno-electroforese van liquor, na concentratie113%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)213%
70716Reticulocyten tellen113%
72649Ferritine113%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)213%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed213%
70445IJzerbindingscapaciteit113%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)313%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)113%
70215Melkzuur, kwantitatief113%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6,263%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay11,263%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3338%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig138%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,525%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch125%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,525%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot3,525%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,525%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF213%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd713%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)213%
71105HBs antigeen213%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1613%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1613%
70627Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie213%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.113%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)213%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling213%
70608Paul en Bunnell, reactie van313%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)413%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed213%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).613%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1538%
193012Enkelvoudige ergotherapie313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190508Immunoglobuline i.v.1013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.163%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,13100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,13100%
190034Afwezigheidsdag313%
190038Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis.1413%
;