(bv: 020109036, 192001002, 990416003, 049999007, 020109027, 131999154, 181105004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69599015) met declaratienummer (15B560)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Multipele sclerose (MS)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Multipele sclerose (MS)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7550%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1839%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5539%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.4,765%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.35,9194%
190205Verpleegdag klasse 3B.44,016%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4230%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.14%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.14%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).14%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.14%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.17%
39680Perifeer infuus inbrengen.27%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.17%
39733Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiŽnten, waarbij een intensief arts-patiŽntencontact plaatsvindt.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen1,2460%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,351%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,4542%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,1135%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,2118%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3311%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.17%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.17%
82490MRI achterste schedelgroeve.2,175%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.14%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.14%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.14%
120501PET WB (whole body), oncologie.14%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.14%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.24%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.54%
81720Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.14%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.14%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.14%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.14%
87070Echografie van de buikorganen.14%
83613Myelografie.1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.16,0695%
70419Kreatinine4,4993%
70442Natrium4,4991%
70443Kalium4,4691%
70715Trombocyten tellen3,988%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,5388%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,2588%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,382%
70116Ureum4,5680%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,180%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,6469%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,7865%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,7865%
74896Alkalische fosfatase2,3662%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,3260%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,6958%
70703Bezinkingssnelheid3,7857%
70718Differentiele telling (machinaal)2,5851%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,0949%
74802Albumine1,5947%
74895Kreatine-fosfokinase1,3839%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,0836%
72573Thyrotrofine (TSH)135%
74801Eiwit1,4330%
70425Cholesterol, totaal1,1328%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2728%
70303Sediment1,6127%
70421Fosfaat1,0125%
70460Triglyceriden1,1821%
74251Cholesterol, HDL1,5121%
70717Differentiele telling (hand)1,8521%
70428Angiotensine converting enzym1,1921%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,218%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,2218%
71511Vitamine B1, Thiamine1,2317%
70119Chloride1,6615%
70108Diaceetzuur1,7514%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.2,2814%
70481Cellen tellen in liquor2,0214%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,2914%
72582Foliumzuur1,5414%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,0812%
70468Melkzuur1,2511%
70714Eosinofielen tellen2,3311%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief111%
70424Alkali reserve1,3511%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,6911%
70707Protrombinetijd1,6911%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,3910%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,4710%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,57%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel37%
70716Reticulocyten tellen17%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed27%
70151Vitamine B217%
70476Immunoglobuline, elk2,57%
72649Ferritine17%
70307Amylase17%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)47%
71739Micro-albumine in urine6,147%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,557%
77291Haptoglobine14%
70204Gistproef14%
70483Ammoniak14%
72570Thyroxine (vrij T4)14%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen14%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.14%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch34%
77363Bloedstollingsfactor XII14%
70208Amylase14%
74899Troponine, cardiale isovorm14%
70123Homocysteine14%
70469Magnesium14%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)14%
70211Eiwit24%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.14%
72576Trijoodthyronine (T3)14%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling14%
74796Immuno-electroforese van liquor, na concentratie14%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)14%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief14%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie14%
70449Transferrine14%
70437IJzer14%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis2,13%
70184Immuno-electroforese, na concentratie4,193%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)4,33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,0548%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,648%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,9748%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch25,2537%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,3834%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,7125%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch321%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,8218%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,0318%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,2914%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.111%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig37%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch17%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch27%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,57%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,57%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,057%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,027%
71105HBs antigeen14%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch44%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot44%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.24%
70627Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie14%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd24%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF44%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)14%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF44%
70643Immunodiffusie reactie24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,3311%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk37%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk64%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.23,739%
193021Logopedie.6,3311%
193012Enkelvoudige ergotherapie20,57%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog17%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog14%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.24%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog14%
192971Specifieke behandeling Afasie-patiŽnten (logopedie).14%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190858Logopedie - revalidatie544%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie244%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191532Natalizumab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,7667%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6686%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,0123%
190034Afwezigheidsdag2,859%
;