(bv: 149399044, 181105006, 131999074, 199299033, 029099040, 990022040, 991900014, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69599020) met declaratienummer (15C375)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 21 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1941%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6934%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,428%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42,3280%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,2619%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7346%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.2,4429%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,7813%
39305Lumbaalpunctie.2,7210%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,56%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).14%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).24%
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).23%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,513%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).3,523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30230Hydrocephalus behandeling door middel van een extracraniŽle drainage.13%
30231Herhaling van hydrocephalus behandeling door middel van een extracraniŽle drainage, meer dan vier weken na de vorige ingreep.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,2910%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,7368%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.2,3567%
81290MRI hersenen1,7546%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1519%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,0818%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,1816%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,0916%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,215%
87070Echografie van de buikorganen.1,4310%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,3510%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,27%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,27%
120501PET WB (whole body), oncologie.17%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.16%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.26%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,334%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,334%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,334%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.13%
39492Echografie van de buikorganen.13%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).13%
39494Echografie van het hart.63%
120205SPECT van receptoren in hersenen.1,53%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.13%
86970Echografie van mamma.13%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.1,513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,91100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,7598%
70442Natrium9,6397%
70419Kreatinine8,5397%
70443Kalium9,6497%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,6195%
70116Ureum7,9195%
70715Trombocyten tellen6,0994%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,1389%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,1788%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,0888%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,7186%
74896Alkalische fosfatase3,185%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.28,6983%
70703Bezinkingssnelheid4,1982%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,1577%
74801Eiwit2,8369%
70718Differentiele telling (machinaal)3,1368%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,9166%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,6864%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,7753%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3150%
70303Sediment1,7550%
74802Albumine2,0848%
74895Kreatine-fosfokinase2,0248%
70481Cellen tellen in liquor2,841%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2735%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1833%
70707Protrombinetijd2,5132%
70119Chloride1,7531%
70717Differentiele telling (hand)2,730%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,7630%
70421Fosfaat1,4829%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,1126%
71511Vitamine B1, Thiamine1,1324%
72582Foliumzuur1,1324%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,3222%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,3621%
70307Amylase121%
70425Cholesterol, totaal1,2921%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,2319%
70460Triglyceriden1,1619%
74251Cholesterol, HDL1,2419%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,0918%
70469Magnesium1,9116%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,9816%
70468Melkzuur1,5116%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,215%
70483Ammoniak1,315%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,6115%
70737Tromboplastinetijd, partieel12,2413%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,3213%
70496Osmolariteit2,2512%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.512%
70476Immunoglobuline, elk1,3812%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)2,6412%
70437IJzer1,2910%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,8610%
70714Eosinofielen tellen1,8610%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed11,7110%
72649Ferritine1,4310%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,7210%
74796Immuno-electroforese van liquor, na concentratie1,1510%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2910%
70424Alkali reserve1,849%
70449Transferrine1,47%
70108Diaceetzuur37%
74151Lipase17%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis2,87%
72501Cortisol2,47%
70428Angiotensine converting enzym1,47%
74899Troponine, cardiale isovorm1,47%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)16%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)16%
70716Reticulocyten tellen1,256%
70438Vitamine E1,016%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)6,36%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,334%
70130Urinezuur34%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief1,674%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,334%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk44%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,334%
74064Geglyceerde hemoglobine1,334%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk2,014%
70487Fibrinogeen1,344%
70123Homocysteine1,014%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.13%
70312Bloed (occult) in diverse materialen13%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)23%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)13%
72551Luteiniserend hormoon (LH)13%
70820BNP/NT-proBNP1,53%
72646Parathormoon (PTH)13%
77291Haptoglobine13%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)13%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,53%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
70738Trombinetijd173%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,53%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen13%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof93%
78252Acetylglucoseaminidase, N13%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)13%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine2,513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,7768%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,3358%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,5546%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,0935%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,0435%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,0934%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,3931%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,5721%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,2921%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,1521%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,4616%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,5516%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,1115%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,4513%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,4611%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd5,839%
70643Immunodiffusie reactie2,859%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,67%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,67%
70517Beta lactamase test1,217%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,256%
70642Precipitatie reactie1,256%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,266%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme14%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF44%
71105HBs antigeen14%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch14%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)14%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch14%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch13%
70503Kweekproef op tuberculose23%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling13%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)23%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief2,53%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.1,53%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7231%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,674%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay44%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk1,53%
74721Koper1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.19,7131%
193021Logopedie.7,1628%
193012Enkelvoudige ergotherapie12,7316%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,515%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie213%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten14%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,368%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5464%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,278%
190034Afwezigheidsdag4,028%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).8,036%
120027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.13%
;