(bv: 079699004, 120401004, 979002017, 140301063, 099899064, 099699095, 020110032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (69799006) met declaratienummer (15A372)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijnKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.2,4975%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9713%
190009Klinisch intercollegiaal consult.212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3987%
190205Verpleegdag klasse 3B.4712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.137%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.225%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.112%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).112%
39305Lumbaalpunctie.212%
39752Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie.112%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).112%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.137%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.112%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,575%
81290MRI hersenen1,662%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3337%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.137%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.125%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.125%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.125%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.112%
83290MRI thoracale wervelkolom.112%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.112%
87070Echografie van de buikorganen.112%
82490MRI achterste schedelgroeve.112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.29,8687%
70116Ureum6,8687%
70689C-reactive proteinen (CRP)387%
70442Natrium7,2987%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.17,2987%
70443Kalium7,8687%
70419Kreatinine7,2987%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,7187%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,5787%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling587%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,7187%
70703Bezinkingssnelheid4,6775%
74896Alkalische fosfatase375%
70715Trombocyten tellen4,8375%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,6775%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,8375%
70718Differentiele telling (machinaal)2,462%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk362%
70717Differentiele telling (hand)550%
74801Eiwit2,2550%
74802Albumine150%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,550%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2550%
70303Sediment2,3337%
70424Alkali reserve237%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3337%
74895Kreatine-fosfokinase1,6737%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3337%
72582Foliumzuur137%
70119Chloride237%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,6737%
70421Fosfaat1,3337%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.125%
72570Thyroxine (vrij T4)1,525%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).425%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,525%
74065HbAlc125%
71511Vitamine B1, Thiamine225%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)125%
71512Vitamine B6, Pyridoxine225%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.7,525%
70438Vitamine E225%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel125%
70820BNP/NT-proBNP212%
77291Haptoglobine112%
70460Triglyceriden112%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)412%
72649Ferritine112%
70307Amylase112%
70824Bilirubine in vruchtwater, eventueel ascitesvocht, kwantitatief.112%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd112%
70469Magnesium112%
70425Cholesterol, totaal112%
70707Protrombinetijd112%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief212%
70481Cellen tellen in liquor412%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief112%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)212%
70437IJzer112%
70209Lipase112%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)112%
70449Transferrine112%
74251Cholesterol, HDL112%
70716Reticulocyten tellen112%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch5,525%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch125%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch125%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch112%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)212%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig312%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay212%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)112%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief512%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.112%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk112%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72896Lithium412%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.31,3337%
193012Enkelvoudige ergotherapie312%
193021Logopedie.712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1775%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4387%
190034Afwezigheidsdag312%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).112%
;