(bv: 990061067, 979001257, 972802106, 029999041, 049899008, 990027149, 079799004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (90301011) met declaratienummer (15C410)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hoge bloeddrukKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,3843%
190011Eerste polikliniekbezoek.129%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,529%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,4485%
190205Verpleegdag klasse 3B.67,2414%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0257%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).214%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.114%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6786%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.129%
88090MRI bekken.114%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.114%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.114%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,2286%
74801Eiwit2,3486%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,6786%
70419Kreatinine16,5886%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,486%
70715Trombocyten tellen10,3886%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.23,9586%
70442Natrium15,4186%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,5486%
70443Kalium15,5886%
74802Albumine2,6985%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,6371%
74896Alkalische fosfatase6,0471%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,0471%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,0471%
70116Ureum17,171%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,0471%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,2471%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,2471%
70718Differentiele telling (machinaal)3,7458%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,557%
74895Kreatine-fosfokinase2,0157%
70703Bezinkingssnelheid3,5357%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,2657%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling11,542%
70421Fosfaat1,9929%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).129%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd7,529%
70820BNP/NT-proBNP1,529%
70424Alkali reserve429%
72501Cortisol129%
74899Troponine, cardiale isovorm1,529%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.129%
74065HbAlc2,5428%
74251Cholesterol, HDL1,5328%
72570Thyroxine (vrij T4)4,628%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,5328%
70460Triglyceriden1,5328%
72573Thyrotrofine (TSH)4,628%
70425Cholesterol, totaal1,5328%
70130Urinezuur1,9715%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,9715%
70119Chloride6,915%
70445IJzerbindingscapaciteit114%
72508Aldosteron114%
72647Renine114%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed114%
70714Eosinofielen tellen114%
74151Lipase914%
70449Transferrine114%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor114%
70483Ammoniak514%
70437IJzer214%
70197Metanefrinen, normetanefrinen114%
70455Cholinesterase114%
70487Fibrinogeen214%
72649Ferritine214%
70303Sediment114%
71739Micro-albumine in urine114%
70732Bloedstollingsfactor V114%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie114%
70468Melkzuur114%
72576Trijoodthyronine (T3)714%
71971Vanillyl-amandelzuur (VMA)114%
70707Protrombinetijd1014%
70307Amylase2,0614%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)3,0914%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,0514%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)3,1414%
70469Magnesium1,0514%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)2,0914%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,0914%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,0514%
74803Myoglobine2,0914%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)6,2814%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk143%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch143%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch843%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch143%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)414%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay114%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.214%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,5828%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,529%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3542%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,0228%
;