(bv: 120701014, 179799048, 979002208, 991316029, 090301007, 149999043, 029199260, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (90501007) met declaratienummer (15C419)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekteKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 46 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 9 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.2,5342%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,2134%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3521%
190009Klinisch intercollegiaal consult.14%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.44,9152%
190205Verpleegdag klasse 3B.47,5648%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3,5749%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.2,0939%
39839Spirografische longfunctiebepaling.11,8332%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,6823%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.2,7321%
39837Residubepaling longen.3,4917%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.2,2912%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,8411%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).9,7110%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1,29%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.2,017%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,335%
39729Slaap-Apneu registratie (screening).14%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.14%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.24%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.14%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.24%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,6133%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,0210%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.3,1510%
192026Nazorg hart-longtransplantatie2,117%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.14%
39248Pre longtransplantatie ontvanger.1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,3389%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,5842%
87070Echografie van de buikorganen.1,1428%
120060Longperfusieonderzoek.1,3723%
39494Echografie van het hart.1,4320%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,4117%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,2514%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,1712%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.3,3311%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,6711%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,3410%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,0210%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.27%
39530Arteriografie.47%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.17%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.17%
86520Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales.47%
120501PET WB (whole body), oncologie.17%
89070Echografie onderste extremiteit.1,557%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.1,335%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.4,874%
120260SPECT van longperfusie.14%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.14%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.14%
85420Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.14%
81290MRI hersenen44%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.14%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).2,043%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,073%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine25,7193%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).31,1293%
70442Natrium31,5793%
70443Kalium31,7293%
70116Ureum22,1693%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,5393%
74896Alkalische fosfatase9,590%
74891ALAT, SGPT, Transaminase10,1290%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,2690%
70489ASAT, SGOT, transaminase10,0490%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling17,8889%
70715Trombocyten tellen16,1589%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,7687%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,2886%
70820BNP/NT-proBNP9,3984%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.27,3279%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed15,3374%
70707Protrombinetijd16,4473%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.41,8972%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,9370%
70718Differentiele telling (machinaal)4,0668%
70703Bezinkingssnelheid3,2968%
74802Albumine8,1365%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.15,0158%
72649Ferritine3,756%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,4655%
70437IJzer3,5752%
70421Fosfaat5,6748%
70469Magnesium7,1448%
70119Chloride4,4646%
74801Eiwit9,8544%
74895Kreatine-fosfokinase2,4637%
70737Tromboplastinetijd, partieel7,2732%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,3431%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4531%
70449Transferrine2,3731%
70716Reticulocyten tellen4,6330%
70303Sediment228%
70108Diaceetzuur2,7828%
70717Differentiele telling (hand)7,3928%
70130Urinezuur1,5625%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,3523%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,3923%
70468Melkzuur12,9523%
74251Cholesterol, HDL3,3418%
70460Triglyceriden2,3618%
72573Thyrotrofine (TSH)1,218%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,4117%
70307Amylase6,4416%
70445IJzerbindingscapaciteit216%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,2514%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2514%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,514%
70496Osmolariteit2,2514%
70424Alkali reserve84,7914%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,7614%
70714Eosinofielen tellen12,8513%
70425Cholesterol, totaal1,1213%
77291Haptoglobine1,1912%
72582Foliumzuur1,6211%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1111%
74899Troponine, cardiale isovorm111%
70481Cellen tellen in liquor2,0110%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief1,410%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief1,0510%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,1510%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,559%
74803Myoglobine1,559%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,59%
74064Geglyceerde hemoglobine1,949%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)29%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd37%
70483Ammoniak57%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.27%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)17%
70704Bloedingstijd137%
74065HbAlc17%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)17%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1,017%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief1,017%
70487Fibrinogeen4,037%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,627%
70476Immunoglobuline, elk1,276%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)17,225%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu2,675%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief14%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)14%
72502Cortisol, vrij14%
77571Proteine C activiteit14%
74804Glycoproteine, alfa-I-zure14%
72520Somatomedine24%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling14%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.14%
77581Proteine S totaal antigeen14%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.54%
70215Melkzuur, kwantitatief14%
72541Insuline24%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
72543C-peptide14%
77451Antitrombine III activiteit14%
71511Vitamine B1, Thiamine14%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,9257%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,6556%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,854%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,3244%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,0338%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,9235%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,0635%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,4624%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig29,2420%
70503Kweekproef op tuberculose3,7216%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.2,2514%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.2,0114%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,8213%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)3,3613%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.9,7913%
70517Beta lactamase test1,3311%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch3,0110%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.8,7110%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief4,3510%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief17,499%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7,557%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.2,017%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,017%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay12,587%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).3,027%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch4,037%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,017%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot14%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch24%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd144%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7616%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,817%
74721Koper1,3311%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay32,649%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie6,619%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay14%
72896Lithium14%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.20,9226%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.14%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190059Klinische verstrekking epoprostenol E.A.2,0336%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,58%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat1214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39671Acute beademing (IC) noninvasief.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,0440%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,3316%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7375%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,8433%
190034Afwezigheidsdag3,57%
39692Preassessment opname.1,073%
;