(bv: 990916031, 192001022, 040401025, 020110027, 089999031, 990089054, 990062015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (90501010) met declaratienummer (15C422)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Longembolie (afsluiting van een longslagader)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Longembolie (afsluiting van een longslagader)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 16 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1938%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2536%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,3482%
190205Verpleegdag klasse 3B.37,3318%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,3667%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,8816%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,1414%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,3312%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.16%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).16%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.14%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).14%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.12%
32684Diagnostische pleurapunctie.22%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).12%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.12%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.12%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.12%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.12%
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.2,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,647%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.14%
33290Behandeling met de cardioverter.12%
39684Inbrengen thoraxdrain.12%
32600Behandeling met zuigdrainages.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,8692%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,4374%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4224%
87070Echografie van de buikorganen.1,3123%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,420%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.112%
89070Echografie onderste extremiteit.1,4711%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,139%
39494Echografie van het hart.18%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,346%
120060Longperfusieonderzoek.1,135%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,235%
120501PET WB (whole body), oncologie.14%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.14%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.14%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.14%
85420Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.14%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.1,213%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.2,793%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.8,373%
85525Radiologisch onderzoek vena cava superior.22%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.12%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).22%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.12%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.12%
83290MRI thoracale wervelkolom.12%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.32%
88925Radiologisch onderzoek vena cava inferior.12%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.12%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.12%
81290MRI hersenen12%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).12%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.12%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).12%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.12%
120030Statisch skeletonderzoek.12%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.12%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1090%
70442Natrium11,0288%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,2188%
70443Kalium11,1688%
70419Kreatinine11,2388%
70116Ureum9,9888%
70715Trombocyten tellen9,3986%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,0582%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.30,3682%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,178%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8,376%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,9176%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,174%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,2571%
74896Alkalische fosfatase4,3469%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,2667%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,8363%
74802Albumine2,4856%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,9256%
70703Bezinkingssnelheid2,0755%
70707Protrombinetijd12,2751%
70718Differentiele telling (machinaal)3,7750%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,8150%
74801Eiwit2,3344%
74895Kreatine-fosfokinase1,7744%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,5639%
70119Chloride3,531%
70421Fosfaat3,0527%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine126%
70820BNP/NT-proBNP1,5426%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,1526%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling10,1626%
70717Differentiele telling (hand)1,6926%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,5725%
70303Sediment1,8525%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0824%
72582Foliumzuur124%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,8222%
70307Amylase1,5618%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd6,5918%
70469Magnesium2,7516%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,2516%
72649Ferritine1,0815%
70716Reticulocyten tellen1,1414%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,3312%
70108Diaceetzuur212%
70130Urinezuur212%
74899Troponine, cardiale isovorm1,6712%
70714Eosinofielen tellen1,6712%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,4711%
70424Alkali reserve5,610%
72570Thyroxine (vrij T4)110%
70425Cholesterol, totaal210%
70737Tromboplastinetijd, partieel7,6110%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,069%
70487Fibrinogeen18%
74151Lipase1,258%
77291Haptoglobine18%
70437IJzer1,167%
70449Transferrine1,167%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,336%
70460Triglyceriden2,676%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,336%
70468Melkzuur1,336%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,676%
70496Osmolariteit1,336%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen3,395%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,235%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)4,935%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu64%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.14%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)14%
70738Trombinetijd104%
72640Beta-2-microglobuline14%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)9,54%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)14%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)2,093%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,43%
70209Lipase1,43%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)17,762%
70483Ammoniak12%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)32%
70736Bloedstollingsfactor X12%
74251Cholesterol, HDL12%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul12%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)12%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)12%
70123Homocysteine12%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief12%
74065HbAlc12%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)82%
70215Melkzuur, kwantitatief22%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie52%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)52%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)32%
70731Bloedstollingsfactor II12%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie12%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk602%
70445IJzerbindingscapaciteit12%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie22%
74758Bence Jones eiwit12%
72646Parathormoon (PTH)22%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)12%
70202Bilirubine, kwalitatief22%
70476Immunoglobuline, elk12%
70732Bloedstollingsfactor V12%
72424Apolipoproteine A, B, C, E22%
70751Transketolase - in erytrocyten.22%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch132%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)62%
70208Amylase12%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,012%
74803Myoglobine2,012%
70659Membraan immunofluorescentie (ter bepaling van het B-lymfocyten)2,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,0751%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,2547%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,5542%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,4535%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch21,9231%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,2525%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,4518%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,6215%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,3312%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,8312%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)112%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,810%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,410%
70517Beta lactamase test110%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,039%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,758%
70503Kweekproef op tuberculose1,258%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,268%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling1,54%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.14%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,43%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)12%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.12%
70658T-Rose-test.12%
70608Paul en Bunnell, reactie van12%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief12%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF12%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch3,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,9122%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,336%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,993%
79993CLB-referentietarief.1,43%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk12%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk12%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay10,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,9334%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog12%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.12%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.12%
193012Enkelvoudige ergotherapie62%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog22%
193021Logopedie.82%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190054Klinische verstrekking trombolitica per infuus12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190856Fysiotherapie - revalidatie172%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie32%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,7529%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2358%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.2,336%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3765%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).7,577%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,676%
190034Afwezigheidsdag42%
;