(bv: 990027151, 170901050, 020110101, 099999037, 189599002, 028999019, 020108246, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99499009) met declaratienummer (15B697)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hartKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190009Klinisch intercollegiaal consult.350%
190011Eerste polikliniekbezoek.150%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4050%
190206Verpleegdag klasse 3C.4850%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.850%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.150%
87070Echografie van de buikorganen.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen10100%
70442Natrium16100%
74895Kreatine-fosfokinase4100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,5100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4100%
72573Thyrotrofine (TSH)1,5100%
70443Kalium16100%
74896Alkalische fosfatase3,5100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,5100%
70689C-reactive proteinen (CRP)11100%
74802Albumine1,5100%
72582Foliumzuur1100%
71511Vitamine B1, Thiamine1100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.62,5100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,5100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).18100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,5100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,5100%
70116Ureum14,5100%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,5100%
70419Kreatinine16,5100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2100%
70707Protrombinetijd9100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6100%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,5100%
70130Urinezuur150%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)350%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2050%
70424Alkali reserve550%
74801Eiwit250%
70718Differentiele telling (machinaal)150%
70303Sediment250%
72649Ferritine150%
70425Cholesterol, totaal150%
70110Indican150%
70469Magnesium150%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym650%
74065HbAlc150%
71512Vitamine B6, Pyridoxine150%
70481Cellen tellen in liquor250%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).450%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)150%
70119Chloride150%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel350%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)250%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4450%
70421Fosfaat650%
74251Cholesterol, HDL150%
72570Thyroxine (vrij T4)150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,5100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,5100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.250%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)250%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.250%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch150%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch150%
70643Immunodiffusie reactie150%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch250%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3450%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname150%
;